Стипендии

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ”- ЯМБОЛ

За отпускане на месечни стипендии на ученици за втория учебен срок на учебната 2020/2021г.след завършено основно образование на основание Постановление №328/21.12.2017г.

От 04.02.2021г. до 19.02.2021г.ще се приемат документи за стипендии за втория учебен срок на 2020/2021г. Утвърждаване списъка на стипендиантите  - на заседание на ПС на 23.02.2021г..

Необходими документи:

1.Стипендия за постигнати образователни резултати (отличен успех )- „Заявление – декларация” по образец – получава се от  класния  ръководител.Попълва се,като в нея се вписва успехът от първия учебен срок.

Подписва се от родителя и  класния ръководител и се представя при гл.счетоводител.

2.Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането(социална стипендия )– Отпуска се за втория учебен срок  на ученици с успех от първия учебен срок  не по–нисък от мн.добър 4.50,като размерът на месечният  доход на член от семейството за предходните 6 месеца (01.08.2020г.до 31.01.2021г.) не трябва да надвишава 617,00 лв.(средният размер на установената за страната минимална работна заплата за последните 6 месеца).

Необходими документи:

Ø  „Заявление- декларация” по образец. Получава се от класния ръководител

Ø  Служебни бележки за доходите на родителите от 01.08.2020г.до 31.01.2021г.

Ø  Служебни бележки за получаваните семейни помощи.

Ø  За деца на разведени родители – да се представи копие от последното решение на съда с актуализирана издръжка на децата.

Ø  Служебна бележка за братя и сестри – ученици и Уверение за студенти.

3.Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания.

Стипендията се отпуска от началото на  месеца,следващ месеца през който е възникнало основанието за получаването й и се изплаща за срока на Експертното решение на ТЕЛК(НЕЛК).

Необходими документи:

Ø  „Заявление – декларация „по образец-получава се от класния ръководител

Ø  Копие от Експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК)

4.Стипендия за ученици без родители/само с един родител

Необходи документи:

Ø  „Заявление  – декларация” по образец – получава се от класния ръководител

Ø  Вписва се името на починалия родител и срещу него се пише починал

Ø  Копие от смъртния акт на починалия родител

5.(1)Еднократни стипендии.

1.За постигнати високи резултати, с които се допринася за издигане авторитета на гимназията.

Стипендията  е  еднократна .За тази стипендия могат да кандидатстват ученици  постигнали високи резултати за издигане престижа  и авторитета на училището.

Предложение за такава стипендия могат да правят класните ръководители и преподаватели

2.За повишаване достъпа до образование / учебници транспорт, дрехи и лекарства/.

Кандидатстването  се обосновава писмено и с документи.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ПОПЪЛНЕНИЯ  КОМПЛЕКТ  ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ НА СЪОТВЕТНИТЕ КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ –19.02.2021г.


 

От комисията


Email Drucken Twitter Facebook google\