Годишен план

ГОДИШЕН ПЛАН

за дейността на ЕГ "Васил Карагьозов" - Ямбол

за учебната 2019/2020 година

 

 

септември 2019 г.

гр. Ямбол

 

Раздел I

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на ЕГ “Васил Карагьозов” за учебната  2019/2020 година  се организира на базата на анализа за постигнатите резултати в образователната дейност, възпитанието и социализацията в предходната година, в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Държавните образователни стандарти.

За успешното провеждане на качествен образователен процес са осигурени всички необходими условия.

Педагогическия състав в началото на учебната 2019/2020 година е 25 човека, в това число директор, заместник-директор,главен учител и психолог. От  тях 24 са с  ПКС: двама с I ПКС, трима с II ПКС, един с III девет -IV ПКС и десет с V ПКС.

Реализирахме на 100% държавния план-прием в VІІІ клас. Учебната година стартираме с  300 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 13 паралелки,  и 1 ученик със СОП в индивидуална форма на обучение.

1. ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ, ПОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

Реализиран прием още на първо класиране за учебната 2019/2020 уч.година.

· Високо качество на обучението по общообразователна и профилирана подготовка. Среден годишен успех за гимназията- мн.добър 5.22.

· Реализиран план-прием за учебната 2019/2020 година на 100%.

· Присъдени 8 сертификата на  Кембридж.

· Висока квалификация на учителите. Осъществени са всички дейности от Плана за квалификационна дейност.

· пом.учител по английски език, стипендиант на Българо- американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

· Модерно компютърно обучение, изградена Wi-Fi училищна мрежа.

· Използване на  информационните технологии в обучението.

· Успешно представяне на нашите ученици на ДЗИ, отлична оценка 6.00 по химия.

· 100% прием  на нашите зрелостници във висши училища в страната и чужбина от тези, които са кандидатствали.

· Успешно полагане на международните езикови изпити по АЕ и придобиване на международни сертификати.

· Добра медийна политика, партньорство с неправителствени организации, родителите и др..

· Добри постижения на олимпиади, конкурси и състезания на областно, регионално и национално равнище. Класирани ученици за Националния кръг на олимпиадите по БЕЛ и История и цивилизация.

· Възможност за многостранни изяви на учениците в областта на науката, изкуството, спорта.

· Часове по СИП за допълнителното обучение, по БЕЛ в ХІІ клас, ФП по втори чужд език в VІІІ клас и по руски език като трети чужд език в  гимназиалната степен.

· Работа по Национални програми - „Без свободен час“, „Ученически олимпиади и състезания“, ”Подкрепа за успех”, „Извънкласни дейности”.

· ученическо самоуправление, съвети на паралелките, училищен ученически съвет, училищен омбудсман

· От учебната 2019/2020 година ЕГ „Васил Карагьозов” – Ямбол е иновативно училище

· Участие на гимназията в НП”Иновации в действие”- –обмяна на опит с ПЕГ”Екзарх Йосиф I”,гр.Ловеч

· Много добра материалната база. Обучението се осъществява на една смяна. Функционират 10  кабинета - по БЕЛ, Чужди езици, Физика и астрономия, Химия и ОСС, История и цивилизация, География и икономика, Арт кабинет и три компютърни кабинети.

· Традиции в училищното самоуправление.

· Активност и ангажираност на Обществения съвет и УН.

· нова паралелка, специалност „Екскурзоводско обслужване”, професия „Екскурзовод”.

2. ПРОБЛЕМИ, ТРУДНОСТИ

· Една слаба оценка на  ДЗИ в XII клас.

· Финансови проблеми, свързани с  делегирания бюджет – недостатъчни средства за подобряване на базата и за допълнително стимулиране труда на учителите..

· Спад в средния успех за гимназията от ДЗИ.

· Не успяхме да класираме ученици на Националния кръг на олимпиадите по АЕ, Гражданско образование, География и икономика и Философия, заложено в Годишния план.

· Не се използват възможностите на програма „Еразъм” за разработване на проекти за езикова практика по чужд език. Липса на достатъчно желание за работа по проекти извън училищната дейност.

· В работата си част от педагогическия екип не влага достатъчна амбиции за работа с талантливите ученици, необходима е промяна на определени стереотипи на работа.

· Недостатъчна ефективност в работата на методическите обединения. Недостатъчен обмен на добри практики в рамките на МО  и по отношение на интердисциплинарните връзки.

· Пасивност на някои структури на ученическото самоуправление. Дистанциране на Ученическия съвет от актуални проблеми на гимназията.

· Недостатъчно силна мотивация на част от учениците  за надграждане на знания в контекста на  учебния процес

· Недостатъчно равнище на дисциплината на някои ученици, определении пропуски в трудовата дисциплина на някои учителите.

· В отделни ситуации напрежение в междуличностните отношения между ученици и отделни учители.

· Недостатъчна активност  на учениците  при организацията и провеждането на училищните мероприятия,  слабост при водещата роля на учениците при такива изяви.

3.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

· Новият закон за предучилищното и училищното образование. Наредбите на МОН за ДОС.

· Създаден и функциониращ Обществен  съвет, подкрепа на Училищното настоятелство, от Ученическия съвет.

· Ефективно и целенасочено партньорство с органите на местното самоуправление, Училищното настоятелство, родителската общност, регионалните, общинските и националните неправителствени организации и медиите за реализиране на поставените цели.Активизиране на контактите с бивши ученици и учители, готови да сътрудничат в усъвършенстването на училищни дейности.

· Утвърждаване на гимназията като изпитна база за сертификатите на Кеймбридж.

· Подобряване и модернизиране на материално-техническата база на гимназията и създаване на възможно най-добрите условия за обучение.

· Подобряване работата на ръководството и колектива в търсене на спонсорства и дарителства.

· Екипност  в работата.

· Повишаване  контрола по дисциплината на учениците чрез стриктно прилагане на училищния правилник.

· Повишаване контрола по трудовата дисциплина на учители и служители.

· Професионално развитие на учителите.

· Участие в програми и проекти.

· Утвърждаване на ученическото самоуправление чрез подобряване работата на ученическия съвет и училищния омбудсман.

Раздел II

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ЕГ “Васил Карагьозов”, като институция в училищното образование, обучава, възпитава, насърчава и подкрепя учениците в процеса на образованието им; осигурява качествен образователен процес в първи и втори, профилиран етап, на  чуждоезиковото обучение на гимназиалната степен в съответствие с ДОС, успешно полагане на ДЗИ и придобиване на средно образование.

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ЕГ “Васил Карагьозов” –  образователен център в профилираното чуждоезиково обучение в област Ямбол, осигуряващ качествено обучение, възпитание и социализация, гарантиращ придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и пълноценна реализация на учениците във висшите училища на България и Европейския съюз, както и за активен граждански живот в съвременните общности.

Девиз: УЧИЛИЩЕ ЗА ПОБЕДИТЕЛИ.

3.ОСНОВНА ЦЕЛ

Утвърждаването на ЕГ „Васил Карагьозов“- Ямбол като водеща Езикова гимназия чрез постигане на високо качество и високи резултати в обучението, възпитанието и социализацията; поставяща в центъра на обучението учениците, подготвяйки ги за продължаване на образованието във висшите училища и за реализацията им в условията на конкуренция и пазарна среда. Изграждане на личности с устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот, с изградено гражданско съзнание и поведение, креативност и иновативност, критично мислене, свободен и предприемчив дух, подготвени за независим живот.

4. ЦЕЛИ

1. Постигане на високо качество на обучението по общообразователна и профилирана подготовка в съответствие с изискванията на ЗПУО и наредбите за ДОС. Постигане на много добри резултати на ДЗИ в дванадесети клас.

2. Високо качество на профилираната чуждоезикова подготовка в гимназиалната степен- увеличаване на броя на учениците, участващи в изпитите за международни сертификати; включване на ИТ, природни науки като профилиращи предмети, предоставяне на  най-добрите възможности  за обучение и реализация на учениците. Утвърждаване на професионално обучение в гимназията.

3. Ефективно и целенасочено партньорство с органите на местното самоуправление, Обществения съвет, Училищното настоятелство, родителската общност, регионалните, общинските и националните неправителствени организации и медиите за реализиране на поставените цели.Активизиране на контактите с бивши ученици и учители, готови да сътрудничат в усъвършенстването на училищни дейности. Целенасочена работа като иновативна езикова гимназия.

4. Стимулиране индивидуалния принос на преподавателите чрез диференцирано заплащане, отчитащо постигнатите резултати на учениците в образователния процес и извънкласната дейност,  резултатите от ДЗИ, външното оценяване и постиженията им в олимпиади, състезания и конкурси. Повишаване на професионалната квалификация на учителите и използване на иновации в обучението.

5. Подобряване и модернизиране на материално-техническата база на гимназията и създаване на възможно най-добрите условия за обучение.

5. ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

По цел 1.

· Организиране и провеждане образователен процес в съответствие с нормативната уредба и  държавните образователни стандарти. Постигане на много добри и отлични  резултати от ДЗИ.

· Осигуряване и гарантиране на максимално добро качество на обучението в условията на делегиран бюджет и единни педагогически изисквания за постигане съответствие между знания и оценки с цел гарантиране на конкурентност и съизмеримост с най-добрите езикови гимназии в страната.

· Целенасочена работа с талантливите и успяващи  ученици за участие в състезания, олимпиади, конкурси и финансово стимулиране на учителите за постиженията на учениците им – повишаване на броя на учениците, достигнали до национален кръг на олимпиадите и

състезанията по националния план на МОН. Допълнителна работа с по-трудно успяващите ученици, мотивирането им за учебния  труд – недопускане на слаби оценки на ДЗИ в 12 клас.

· Целенасочена работа за недопускане на отпадане на ученици от училище. Приобщаване на учениците като равностойни партньори в образователния процес и извънкласната дейност; засилване на ученическото самоуправление и активизиране дейността на Ученическия съвет.

По цел 2.

· Повишаване на качеството на обучението по профилираната и общообразователната подготовка и гарантиране на високи резултати на изхода на всяко ниво и в края на гимназиалната степен.

· Повишаване  мотивацията на учениците в процеса на чуждоезиковото обучение и стимулиране изявите им.

· Използване на възможностите на НП за допълнително обучение -БЕЛ в ХІІ клас, РП по втори чужд език в VІІІ клас, ДП по трети чужд език в  гимназиалната степен.

По цел 3.

· Разработване и реализиране  на съвместните инициативи и идеи с Обществения съвет и Училищното настоятелство за утвърждаването на гимназията като желана и привлекателна за учениците и родителите. Подготовка и честване на юбилейния празник на гимназията.

· Приобщаване на родителската общност към решаването на проблемите с модернизирането на материалната база, съвместни дейности с участие на преподавателите на гимназията.

· Разработване и участие с проекти по европейски програми, програми на МОН, общината и неправителствени организации. Целенасочена работа съвместно с училищното настоятелство по новия прием, информационно-рекламната дейност за утвърждаване на позитивния образ  и издигане  престижа на гимназията като елитно профилирано езиково училище.

По цел 4.

· Допълнително материално и морално стимулиране на преподавателите и учениците според резултатите от образователния процес.

· Активизиране дейността на методическите обединения  в гимназията за въвеждане на иновативни средства и методи за педагогическо и научно въздействие в обучението.

По цел 5.

· Модернизиране на учебната база за осигуряване на съвременни условия за  качествен образователен процес.

· Ефективно използване възможностите на Обществения съвет и Училищното настоятелство за подобряване на условията за обучение,  извънкласна дейност, спорт, изкуства и др.

· Ефективно използване на финансовите възможности на бюджета на гимназията до края на  2019г. и за 2020 година.

Дейности за реализация на целите:

1. ЦЕЛ 1.  Постигане на високо качество на обучението по общообразователна и профилирана подготовка в съответствие с изискванията на ЗПУО и наредбите за ДОС. Постигане на много добри резултати от  ДЗИ в дванадесети клас.

Задача 1.1. Организиране и провеждане образователен процес в съответствие с нормативната уредба и  държавните образователни стандарти. Постигане на много добри и отлични резултати от  ДЗИ.

Дейност

Разработва

Изпълнява

Срок на изпълнение

Утвърждава

Контролира

Очаквани резултати

1.1.1.

Реализиране на дейностите по подготовката и откриването на новата учебна година:

- участия в работните съвещания по отделните предмети;

- осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на ОП съгласно изискванията на РЗИ;

- разработване и приемане на:      Годишния план за дейността на гимназията, Правилник

за дейността на гимназията,

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд,

Правилник за вътрешния трудов ред;  Планове на комисии; План за квалификацията на педагогическите кадри

- Запознаване на родителите и учениците със  списъка с учебниците за учебната 2019/ 2020 година;

-изготвяне на седмичното разписание;

- утвърждаване на групите по ЗИП, СИП, ФП

-утвърждаване на класните ръководители;

-обобщаване на резултатите за реализацията на випуск 2019;

-изготвяне на учебните програми по ЗИП;

-изготвяне на годишните тематични планове, учебни програми по РП и ДП

-изготвяне на план на класа

Преподавателите по учебни предмети

ЗДУД

Директор,

ЗДУД

УК

Преподавателите по отделните предмети

Работен екип

Преподавателите с групи по ЗИП, СИП,ФП

Директорът

ЗДУД

Преподаватели по ЗИП

Преподаватели

Кл.ръководители

По график на

РУО

13.09.2019г.

11.09.2019г. 30.09.2019 г.

.

10.09-25.09.2019г.

11.09.2019г.

13.09.2019г.

11.09.2019г.

11.09.2019г.

10.09.2019г.

16.09.2019г.

27.09.2019г.

Директорът

Директорът

Директорът

РЗИ

Директорът

Директорът

Директорът

Директорът

Директорът

Създаване на добра организация

Изпълнение на нормативните изисквания

Екипност в работата

Информираност на ученици и родители

спазване на Наредбата на МЗ

Условия за задоволяване интересите на учениците

Организация на ОП

1.1.2.

Изготвяне и утвърждаване на Списък – Образец 1 на гимназията за учебната 2019 2020 година.

Директорът

17.09.2019г.

Директорът

Гл.счетоводител

Организация на ОП

1.1.3.

Работа по НП„Ученически състезания и олимпиади”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

Мая Стойкова

Росица Бакалова

09.2019г.

04.2020г.

Директорът

По-добри условия и ефективност

1.1.4.

Оформяне и попълване на учебната документация:  книга за подлежащи, дневници на класовете, лични дела, ученически книжки и лични карти.

Преподавателите, класните ръководители

27.09.2019г.

ЗДУД

Спазване на Наредба №8 на МОН

1.1.5.

Приключване, обобщаване и анализиране на резултатите от входното, междинното и изходното нива.

Преподавателите по предмети

14.10.2019г

02.2020г.

06.2020г.

ЗДУД

Гл.учител

Спазване на ДОС

1.1.6

Изготвяне и утвърждаване на графика за класните и контролните работи за първи и втори срок, графика за консултации , за СИП, ФП и за втори час на класа, за часа за спортни дейности

Преподавателите

27.09.2019г.

21.02.2020г.

ЗДУД

Гл.учител

Спазване на

Наредба №10

и Наредба №11

1.1.7.

Утвърждаване на плановете за работа на комисии и методически обединения, списъци на учениците, които ще получават стипендии.

Председателите на комисии и методически обединения

Гл. счетоводител

27.09.2019г.

25.10.2019г.

Директорът

Дейност в МО.

ПМС за стипендиите

1.1.8.

Обучение на учениците от  8,9,10,11,12 клас по БД

Ст.Стефанова

По график

Директорът

Спазване на Наредба №13

1.1.9.

Обучение на учениците от 9 и 10 клас по НВО

ЗДУД

Кл.ръководители

По график-месец

10 и 11.2019г.

Директорьт

Начална военна

подготовка

1.1.10.

Обучение на учениците по правилата за защита при аварии и природни бедствия.

Провеждане на общоучилищни занятия: на 28.10.2019 г. и на 27.04.2020г.

Класните ръководители

Директорът

Съгласно плана на кл. ръководител и на гимназията

Директорът

Превантивна работа и подготвеност

1.1.11.

Обсъждане на план – приема

за учебната 2020 /2021год.

Директорът

04.12.2019г. 08.01.2020 г.

Началникът на РУО

Реализиране приема на гимназията

1.1.12.

Разработване и въвеждане на учителско порфолио

Преподавателите

През учебната година

Директорът

Кариерно развитие на педагогическите

специалисти

1.1.13.

Изпити за определяне на срочна оценка.

ЗДУД

13-14.02.2020г.

Директорът

Наредба №11

1.1.14.

Педагогически съвет за отчитане на резултатите от

І-я учебен срок.

ЗДУД

19.02.2020г.

Директорът

Анализ на резултатите и мерки за подобряване на дейността.

1.1.15.

Актуализация на списъка на учениците, които ще получават стипендии за ІІ-я срок.

Гл.счетоводител

19.02.2020г.

Директорът

ПМС за стипендиите

1.1.16.

Разясняване на учениците на условията за ДЗИ за12 клас и дипломите за средно образование

Преподаватели, кл.ръководители

През годината

ЗДУД

По-добра информираност

1.1.17.

Предложения за награждаване на ученици и учители от ОбС, показали високи резултати през учебната година.

Раб. група

11.10.2019г.

27.03.2020г.

Директорът

Морално и материално стимулиране

1.1.18.

Подготовка и провеждане на абитуриентския бал.

Кл.р-ли на 12.клас

Съвети на класовете

24.05.2020г.

ЗДУД

Учил. традиции и символи

1.1.19.

Подготовка и провеждане на държавните зрелостни изпити.

ЗДУД

20.05.2020г.

22.05.2020г.

Директорът

Оценка на изходното равнище

1.1.20.

Външно оценяване за учениците от X клас по:

БЕЛ; Математика;

Дигитални компетентности;

ЧЕ-пожелание

Преподавателите по БЕЛ,

Математика,  ИТ

Чужд език,        ЗДУД

9.06.2020

11.06.2020

15-19.06.2020

17.06.2020

Директорът

Постигане на много добри и отлични резултати

1.1.21

Училищно Външно оценяване за учениците от VIII клас по АЕ

Преподавателите по АЕ

ЗДУД

10-14.06.2020г.

Директорът

Постигане на много добри и отлични резултати

1.1.22.

Анализ на резултатите от учебната 2019/2020 година.

ЗДУД

03.07.2020г.

Директорът

Приемане на решения за подобряване на ОП през следващата уч. година

1.1.23.

Организиране и провеждане на контролно-помощната дейност

Директорът

ЗДУД

Съгласно плана за контролната дейност

Началникът на РУО

Подобряване качеството и ефективността на ОП

1.1.24.

Организиране и провеждане на училищните кръгове на олимпиадите, осигуряване на домакинство за областните кръгове

Преподаватели

ЗДУД

Гл.учител

Съгласно графика

Директорът

Условия за изява на талантливите и даровити ученици

Задача 1.2 Осигуряване и гарантиране на максимално добро качество на обучението в условията на делегиран бюджет и единни педагогически изисквания за постигане съответствие между знания и оценки за гарантиране на конкурентност и съизмеримост с най-добрите езикови гимназии в страната.

1.2.1.

Проверка  на образователния процес според графика за контролна дейност на директора

Директор, ЗДУД

През годината.

Директорът

Ефективност в работата по предмети

1.2.2.

Обезпечаване с учебници, помагала и прилагане на интерактивни средства, ИКТ   в обучението по чужд език и общообразователните предмети.

Преподаватели

ЗДУД

През учебната година

Директорът

Иновации в обучението

1.2.3.

Работа по проекта на Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

Мая Стойкова

Росица Бакалова

През учебната година

Директорът

Възможности за индивидуално развитие

1.2.4

Работа по проекта на Националната програма:

„Извънкласни дейности” и

„Подкрепа за успех”

Преподаватели

През учебната година

Директорът

Възможности за индивидуално развитие

1.2.5.

Спазване на Наредба №3 и Наредба №11за системата на оценяване и Наредба № 8 за информацията и документите  за системата на предучилищното и училищното образование.

Преподавателите

ЗДУД

целогодишно

Директорът

По-добра организация на ОП и спазване на норм. документи

1.2.6.

Подаване на заявления за ЗИП за учениците от 11 кл.

Преподавателите

ЗДУД

24.04.2020г.

Директорът

Организация на новата учебна година

1.2.7.

Подаване на заявления за СИП, ФП, РП и за избор на модул за часа за спортните дейности за учебната

2020 / 2021г.

ЗДУД

Преподаватели

30.05.2020г.

Директорът

Организация на новата учебна година

1.2.8.

Съвместно изработване на задания за класни и контролни работи с еднакви критерии по нива и предмети

Преподавателите

целогодишно

директорът

Единни педагогически

изисквания

· Задача 1.3 Целенасочена работа с талантливите и успяващи  ученици за участие в състезания, олимпиади, конкурси и финансово стимулиране на учителите за постиженията на учениците им-повишаване на броя на учениците, достигнали до национален кръг на олимпиадите и състезанията по националния план на МОН. Допълнителна работа с по-трудно успяващите ученици, мотивирането им за учебния труд –недопускане на слаби оценки на ДЗИ в 12 клас.

1.3.1.

Активно участие в олимпиади, конкурси и състезания по различни предмети, в съответствие с Календара на МОН – класиране на ученици на национален кръг по Английски език, БЕЛ, География и икономика, История и цивилизация, Биология и ЗО, Философия и Гражданско образование;

- Класиране на  ученици за националния кръг на състезанието по Английски език, организирано от АКУБ;

-многоезично състезание;

-национално състезание „Лингвистично кенгуру”;

-състезание по творческо писане на АЕ;

- национални и областни състезания, конкурси и др..

-Спортни състезания, съгласно Календара на МОН, класиране на зонално и национално ниво

Преподавателите

по: АЕ;

БЕЛ;

География;

Биология;

История;

Философия

Преподаватели по АЕ

Преподавателите по учебните предмети

Учителите по ФВС

Съгласно графика

ЗДУД

Класиране на ученици за националния  кръг на олимпиадите по:БЕЛ,АЕ,

философия,

гражданско образование,

география,

история и биология

По-добри

възможности за

изява.

1.3.2.

Консултации с учениците, които имат затруднения с учебния материал.

Преподавателите по учебните предмети

целогодишно

Директорът

Недопускане на слаби оценки

1.3.3.

Организиране и провеждане на инициативи, посветени на празника на гимназията :

-откриване на юбилейната 2019/2020

- Среща на поколенията “Почетният Педагогически колектив на Езикова гимназия“

- Юбилеен спектакъл „Езикова гимназия-Първата гимназия на Ямбол“

-3-ти национален литературен конкурс за учители от страната

-Конкурси за ученици:

-презентация и видео филм на тема:“Бъдещето на училището“ или Училището на бъдещето“

-литературен конкурс“Васил Карагьозов“за стихотворение и разказ

-Спортни инициативи

-Състезание по ЧЕ

-Рекламни пана,юбилейни плакети,издаване на юбилеен вестник или сборник,съвместно с Държавен архив Ямбол

Преподавателите

16.09-30.11.

2019

ЗДУД

Директорът

главен учител

Повишаване на интереса на учениците към гимназията

1.3.4.

Инициативи по информационната кампания за реализиране на план-приема на гимназията за 2020/2021уч. година.

Комисия и Преподавателите

От м.01. до м.06. 2020г.

ЗДУД и учителите

Реализиране приема на гимназията

Задача 1.4. Целенасочена работа за недопускане на отпадане на ученици от училище. Приобщаване на учениците като равностойни партньори в образователния процес и извънкласната дейност; засилване на ученическото самоуправление и активизиране дейността на Ученическия съвет.

1.4.1.

Избор на Съвети на класа и Актуализиране на състава на ученическите съвети по паралелки, Ученическия съвет на гимназията.

Класните ръководители

Психолог

07.10.2019г.

Директорът

Ученическо самоуправление

1.4.2.

Изграждане на екипи за обща подкрепа  за личностно развитие на ученик със СОП, както и за талантливите ученици.

Преподаватели

Психолог

09.2019г.

Директорът

Ефективност на обучението

1.4.3.

Допълнително обучение по учебни предмети, допълнително консултиране по учебни предмети, кариерно ориентиране на учениците,

занимания по интереси,

библиотечно-информационно обслужване, грижа за здравето

Класни ръководители

Преподаватели

Психолог

10.2019г.

Директорът

Ефективност на обучението

1.4.4.

Изпълнение на дейностите от Училищната програма за превенция на ранното отпадане от училище

Преподавателите

Класните ръководители

Психолог

по график на програмата

Директорът

Превенция на отпадане от училище

1.4.5.

Дейности по изпълнение  на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в гимназията

Преподавателите

Класните ръководители

Психолог

по график на план-програмата

Директорът

Превенция на училищния тормоз

1.4.6.

Съвместна работа на психолога с класните ръководители по изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение

Класните ръководители

Психолог

целогодишен

Директорът

Преодоляване на негативните явления сред учениците

1.4.7.

Съвместно заседание между ръководството и УС  по проблемите за:

- работа с учениците, застрашени от отпадане или преместване в друго училище;

- преодоляване на отсъствията от училище;

- осигуряване на условия за ангажиране на учениците в ОП;

Директорът

Психологът

Председател на УС

До 27.11.2019г.

Директорът

Психологът

Председателят на УС

Подобряване мотивацията на учениците за учебна работа и намаляване и преодоляване на отсъствията от учебни занятия

1.4.8.

- Ден на ученическото самоуправление.

Психолог

Преподаветели

08.05.2020г.

Директорът

Приобщаване на учениците като равностойни партньори

1.4.9.

Провеждане на училищна политика за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Спазването на традиции и колективни ценности, въвеждане на нови  училищни ритуали и символи

Преподавателите

Психолог

УН

целогодишно

Директорът

Изграждане на единна училищна общност

Цел 2 Високо качество на профилираната чуждоезикова подготовка в гимназиалната степен  и предоставяне на  най-добрите възможности  за обучение и реализация на учениците.

Задача 2.1. Повишаване на качеството на обучението по профилираната и общообразователната подготовка и гарантиране на високи резултати на изхода на всяко ниво и в края на гимназиалната степен.

2.1.1

Инициативи за Европейския ден на езиците

Учителите по ЧЕ

26.09.2019г.

Директорът

Засилване интереса на учениците

2.1.2.

Организиране и провеждане състезание по англ.език, посветено на празника на гимназията.

Учителите по АЕ ЗДУД

16.11.2019г.

Директорът

Повишаване самочувствието на учениците

2.1.3.

Участие на учителите по чужд език в квалификационни курсове, придобиване на ПКС и след- дипломна квалификация в България и ЕС.

ЗДУД

Съгласно Плана за квалификация на педагогическите специалисти

Директорът

По-добро качество на образователния процес

2.1.4.

Целенасочена и ефективна работа с учениците по чужди езици и гарантиране на високи резултати на  ДЗИ.

Преподавателите по чужд език

През годината

ЗДУД

Стабилизиране на обучението

2.1.5.

Обсъждане и приемане на план – приема в съответствие с нагласата на родителите и учениците и възможността на гимназията.

ЗДУД

08.01.2020г.

Директорът

Удовлетворява-не желанията на родители и ученици

2.1.6.

Осигуряване на учители по чужди езици извън традиционно застъпените в гимназията.

ОС

УН

ЗДУД

През годината

Директорът

Обезпечаване на приема

2.1.7.

Активно участие на учениците в нац.състезание по англ.език, организирано от АКУБ.

Учителите по АЕ

По график

ЗДУД

Изява на учениците

2.1.8.

Целенасочена работа на учителите по английски език за подготовката и явяването

на учениците на изпити за сертификати. Утвърждаване на гимназията като изпитна база

Учителите по английски език

По график

ЗДУД

Удовлетворение и самочувствие; по-добра реализация на учениците.

2.1.9.

Използване на възможностите на национални проекти и програми за подготовка и участие на учениците в олимпиади, конкурси и състезания.

Учителите

целогодишно

ЗДУД

Класиране на ученици на призови места

2.1.10.

Гарантиране на много добри и отлични резултати по чужди езици на ДЗИ, конкурси и др.

Учителите по чужди езици

целогодишно

ЗДУД

Класиране на гимназията в ТОП 100 на училищата в страната

2.1.11.

Кандидатстване за осигуряване на стажант-учител по АЕ от фондация”Фулбрайт” за следващата учебна година

Учителите по АЕ и ръководството

04 – 05.2020г.

Директорът

Възможност за комуникация на учениците с носител на езика

2.1.12.

Процедура по самооценяване на гимназията

ЗДУД

03.-05.2020г.

Директорът

Качествено обучение

Задача 2.2. Повишаване  мотивацията на учениците в процеса на обучението и стимулиране изявите им.

2.2.1.

Инициативи за мероприятия в областта на чуждоезиковото обучение:

- участие в състезанието за празника на гимназията;

- подготовка и участие в седмицата на франкофонията;

олимпиади по английски език, немски език, френски език ,испански и руски език, БЕЛ, природни науки, обществени науки и гражданско възпитание; национални състезания и др.;

- лингвистично кенгуру;

-състезание по творческо писане на АЕ;

-участие в  театрални фестивали и конкурси по изкуствата;

-участие във фестивала на руската песен.

Преподавателите по чужд език,

Преподаватели

ЗДУД

Съгласно графика за отделните дейности и изяви

Директорът

Класиране на ученици за националния  кръг на олимпиадите по:БЕЛ,АЕ,

философия,

гражданско образование,

география,

история, биология.

Разширяване възможностите за изяви на учениците

2.2.2.

Активна работа на учениците в реализирането на дейностите  по НП за подготовка за участие в

олимпиади.

Мая Стойкова

Росица Бакалова

Съгласно условията и сроковете

Директорът

Възможност за изява и добро класиране

2.2.3.

Активна работа в Сдружението на Кеймбридж и участие в методическите форми .

ЗДУД

Учителите по чужд език

Съгласно графика

Директорът

Отваряне на гимназията към европейската практика в обучението по чужд език

2.2.4.

Разработване на проекти по програма Еразъм за езикова практика по английски, френски, немски и испански език.

ЗДУД

Преподаватели по чужд език

Главен учител

м.01.2020г.

Директорът

Условия за комуникация в чуждоезикова среда

2.2.5.

Разработване на проекти по национални и европейски програми

Главен учител

Диана Иванова

Бистра Илиева

Величка Стоянова

целогодишно

Директорът

Възможност за участие в извънкласни дейности на учениците

Задача 2.3. Използване на възможностите на часовете по СИП за допълнителното обучение и по БЕЛ в ХІІ клас, ФП по втори чужд език в VІІІ клас и по руски език като трети чужд език в  гимназиалната степен.

2.3.1.

Използване на НП за БЕЛ в ХІІ клас – за подготовката на учениците за ДЗИ и кандидатстване във ВУЗ.

Росица Бакалова

целогодишен

ЗДУД

Повишаване на интереса към СИП

2.3.2.

Целенасочена работа на преподавателите по втори чужд език,както и в организираните групи в НП и  ФП за трети чужд език.

Преподавателите по чужд език

целогодишно

ЗДУД

Стабилизиране на интереса на учениците към СИП и ФП по чужд език

2.3.3.

Целогодишна работа по английски език с учениците, които ще се явяват на ДЗИ.

Елена Момчилова

Евгения Начева

Учебната година

ЗДУД

Повишаване на средния успех по англ.език-ДЗИ.

Цел 3. Ефективно и целенасочено партньорство с органите на местното самоуправление, Обществения съвет и Училищното настоятелство, родителската общност, регионалните, общинските и националните неправителствени организации и медиите за реализиране на поставените цели. Активизиране на контактите с бивши ученици и учители, готови да сътрудничат в усъвършенстването на училищни дейности. Утвърждаване на гимназията като изпитна база за сертификатите на Кеймбридж.

· Задача 3.1 Разработване и реализиране  на съвместните инициативи и идеи с Обществения съвет и Училищното настоятелство за утвърждаването на гимназията като желана и привлекателна за учениците и родителите. Подготовка и честване на празника на гимназията.

3.1.1

Съвместни инициативи на училищното настоятелство по отбелязването на празника на гимназията

Директорът

Председателят на УН

м.11.2019г.

Директор, Председател на УН

Привличане на родителите като партньори

3.1.2.

Осъществяване на поредица от съвместни дейности с Обществения съвет и УН по създаване на ред, сигурност и безопасност на учениците по време на ОП:

- мерки за преодоляване на проблема  с тютюнопушенето,

превантивни мерки срещу употребата на алкохол и наркотици.

Членовете на Обществения съвет, Училищното настоятелство съвместно с Ученическия съвет и Ръководството на гимназията

През учебната година

Директорът

Председателят на УН

Председателят на УС

По-добри условия за ОП и преодоляване на негативните прояви сред младите хора

3.1.3.

Ден на ученическото самоуправление и Дни на сътрудничеството между родители и учители.

ЗДУД

Председателят на ОС, УС

Учебната година

Директорът

Председателят на УС

Председателят на УН

Партньорство между родители, ученици и учители

3.1.4.

Месец на отворените врати за учениците от основните училища и родителите им.

ОС

УН

ПС

За приема на гимназията

Директорът

Председателятна УН

Реализиране на план-приема

3.1.5.

Осигуряване на транспорт за учениците за започване на учебните занятия.

Директорът

Председателят на УН

От 24.09.2019г. до 06.2020 г.

Директорът

Председателятна УН

Намаляване на закъсненията на учениците за І-я учебен час

3.1.7.

Родителски срещи

Директорът

Кл. ръководители

10.09.2019г-8кл;

25.09.2019г.-обща за гимназията;

27.11.2019г. – обща за гимназията;

01.04.2020 г. – обща за гимназията

Директорът

Партньорство между родители и учители

3.1.8.

Финансово обезпечаване на  наградите на ученици и учители, съгласно Правилник за наградите на ЕГ „В.Карагьозов“

Съвет на настоятелите

11.2019г. – 06.2020 г.

Председател на УН

Партньорство м/у УН и училище

3.1.9.

Изграждане на единна вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на гимназията;

- Интернет страница на гимназията;

- Електронен дневник;

- Електронни портфолия на учители;

Електронен вестник и др

Работен екип от педагогически специалисти,  директорът, педагогически съвет, обществен съвет

Единни изисквания, информираност, прозрачност, достъпност

· Задача 3.2. Приобщаване на родителската общност към  решаването на проблемите и  модернизирането на материалната база. Приобщаване на родителската общност към решаването на проблемите с модернизирането на материалната база, съвместни дейности с участие на преподавателите на гимназията.

3.2.1.

Пълноценно използване на съществуващите кабинети и дооборудването им.

Училищно настоятелство, директорът

Преподаватели

През учебната година

Председателят на УН

Директорът

По-добри възможности за обучение по ЧЕ и общообразователни предмети

3.2.2.

Оборудване на кабинет за чужди езици

Директорът

Директорът

По-добри възможности за обучение по ЧЕ чрез използване на ИКТ

· Задача 3.3. Разработване и участие с проекти по европейски програми, на МОН, Общината и др. Привличане на неправителствени организации като партньори на училището. Целенасочена работа съвместно с училищното настоятелство по новия прием, информационно-рекламната дейност за утвърждаване на позитивния образ  и издигане  престижа на гимназията като елитно профилирано езиково училище.

3.3.1.

Разработване на съвместни проекти с УН за кандидатстване пред Европейски програми , национални програми на МОН и др.

Преподаватели

През годината

Директорът

Председателят на УН

Алтернативни възможности за подобряване качеството на обучението

3.3.2.

Организиране на подготвителни курсове за явяване на изпити за сертификати на Кеймбридж

Преподаватели по АЕ

Директорът

Качествена подготовка за изпитите

3.3.3.

Разработване и приемане на План за информационно – рекламната кампания по новия прием.

Раб. група по РR

До 09.01.

2020г.

Директорът

Условия за реализиране на план-приема

3.3.4.

Ресурсно и финансово обезпечаване на дейността по план – приема.

Ръководството

УН

До 28.02. 2020г.

Директорът

Председателят на УН

Условия за реализиране на

план-приема

3.3.5.

Реализиране на дейности по приема на гимназията:

- активна и целенасочена работа с медиите за популяризиране на успехите на ученици и учители и утвърждаване на позитивния образ на гимназията.

Преподавателите

През учебната година

ЗДУД

Р.Бакалова

Утвърждаване на гимназията като елитно езиково училище

3.3.7.

Организиране на дискусионен клуб с група родители по  проект „Иновативно училище”

От 10.2019г. до 05.2020г.

Директорът

Приобщаване на родителите като партньори

3.3.8

Методични обучения с класните ръководители на 8. клас по проект”Иновативно училище”

10-11.2019

3.3.9.

Обучение и работа с ученици от 8. клас по проект”Иновативно училище” в ЧК

03-05.2020г

3.3.10

Посещение на ПЕГ”Екзарх Йосиф I „,гр.Ловеч по проект „Иновации в действие”

Учители и ученици от 9 и 10 клас

4.11-8.11.2019

3.3.11.

Правила за координирано взаимодействие между Обществен съвет, директор, педагогически съвет,училищно настоятелство, ученически съвет на гимназията, родителски съвети на класовете и др.

Работна група

29.05.2020г.

Директорът

Ефективно взаимодействие в полза на училищната общност

3.3.12.

Изграждане на единна вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на гимназията;

- Интернет страница на гимназията;

- Електронен дневник;

- Електронни портфолия на учители;

Електронен вестник и др.

Работен екип от педагогически специалисти,  директорът, педагогически съвет, обществен съвет

целогодишно

Директорът

Единни изисквания, информираност, прозрачност, достъпност

Цел 4. Стимулиране индивидуалния принос на преподавателите чрез диференцирано заплащане, отчитащо постигнатите резултати на учениците в образователния процес и извънкласната дейност,  резултатите от ДЗИ, външното оценяване и постиженията им в олимпиади, състезания и конкурси. Повишаване на професионалната квалификация на учителите и използване на иновации в обучението.

Задача 4.1. Допълнително материално и морално стимулиране на преподавателите и учениците според резултатите от образователния процес.

4.1.1.

Реализиране на мероприятията от Плана за квалификация  на педагогическите специалисти

ЗДУД

Главен учител

По график

Директорът

Повишаване на качеството на обучението

4.1.2.

Целенасочена работа по мотивиране на учителите за придобиване на ПКС и участие в квалификационни курсове.

ЗДУД

Главен учител

целогодишно

Директорът

Повишаване квалификацията

4.1.3.

Връчване на ежегодни награди на ученици и учители съгласно Правилника за наградите на гимназията

Директорът

ПС

УН

ОС

11.2019г.

06.2020г.

Директорът

Мотивиране на ученици и учители

Задача 4.2 Активизиране дейността на методическите обединения в гимназията за въвеждане на иновативни средства и методи за педагогическо и научно въздействие в обучението

4.2.1.

Разработване на планове за работата на МО.

Председателите на МО

27.09.2019г.

ЗДУД

Условия за ефективна методическа работа

4.2.2.

Провеждане на семинари по отделните предмети, презентации, конференции и др.

Председателите на МО

Главен учител

целогодишно

ЗДУД

Споделяне на опит. Ефективност в ОП.

4.2.3.

Участие във формите за квалификация на училищно, регионално и национално ниво.

Председатели на МО

ЗДУД

Главен учител

През годината

Директорът

Възможност за съизмерване с други училища и учители

4.2.4.

Разработване и допълване на учителско портфолио

Преподавателите

целогодишно

Директорът

Кариерно развитие на педагогическите

специалисти

Цел 5. Подобряване и модернизиране на материално-техническата база на гимназията и създаване на възможно най-добрите условия за обучение.

Задача 5.1. Обновяване и осъвременяване на материално-техническата база за осигуряване на условия за  качествен образователен процес.

5.1.1.

Дооборудване на кабинетите

Директорът

Преподаватели

Учебната година

Директорът

Съвременни условия на обучение

5.1.2.

Естетизиране на коридорите и фоайетата на етажите.

Домакин кл.ръководители, помощен персонал

целогодишно

Директорът

Естетизиране на средата

5.1.3.

Естетизиране на класните стаи

Домакин кл.ръководители, помощен персонал

целогодишно

Директорът

Естетизиране на средата

Задача 5.2. Ефективно използване възможностите на Училищното настоятелство за подобряване на условията за ОП, извънкласна дейност, спорт, изкуства и др.

.

5.2.1.

Съвместно участие в празници, спортни мероприятия, благотворителни инициативи и др.

Съвместни групи

По график

Директорът

Председателят на УН

Подобряване на съвместната дейност между училище и родители

5.2.2.

Провеждане на  благотворителен инициативи   за набиране на средства за талантливи ученици за участие в олимпиади и сьстезания

Директорът

Председателят на УН

Декември 2019/2020г.

Директорът

Председателят на УН

Подобряване на съвместната дейност между ученици,учители и родители

5.2.3.

Удостояване със звание „Учител на годината“съгласно Правилник за наградите

Директорът

Председателят на ОС

Председател на УН

11.2019г.

Директорът

Председателят на ОС

Председателят на УН

Подобряване на съвместната дейност между училище и родители

5.2.4.

Удостояване със звание „Ученик на годината“съгласно Правилник за наградите

Директорът

Председателят на ОС

Председател на УН

11.2019г.

Директорът

Председателят на ОС

Председателят на УН

Подобряване на съвместната дейност между училище и родители

Задача 5.3 Ефективно използване на финансовите възможности на бюджета на гимназията за извършване на неотложните текущи ремонти и внасяне на предложения за основни ремонти и оборудване за включване в бюджета на общината за 2019 г.

5.3.1.

Обновяване на част от мебелировката в

ученическите стаи.

Гл.счетоводител

Бюджет 2020г.

Директорът

Естетизиране на училищната среда

5.3.2.

Разработване на проекти за обогатяване на базата,свързани с Национални и Международни програми

Директорът

Председателят на УН

целогодишен

Директорът

Председателят на УН

Подпомагане на делегирания бюджет

Планът е приет на заседание на Педагогически съвет на 11.09.2019г., Протокол №10

Йордан Милков,

Директор на ЕГ „В. Карагьозов” - Ямбол

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1

Езикова гимназия “Васил Карагьозов”

8 600, гр.Ямбол, к-с “Златен рог”, тел.:046/66 10 40,е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за заседанията на Педагогическия съвет

на ЕГ "Васил Карагьозов" - гр.Ямбол

за учебната 2018/2019година

1.

1.Избор на секретар-протоколчик на ПС за учебната 2019/2020г.

25.09.2019г.

16.10.2019г.

Директорът

Председатели на комисии

ЗДУД

2. Планове на училищните комисии:

- за спортно-туристическата дейност;

- за гражданско, здравно, екологично и интеркултулрно  възпитание;

- за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

- за БДП

3.Училищна програма по НП „Без свободен час, модул „Без свободен час в училище“ за учебната 2019/2020г.

4.Предложение на Комисията за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал за учебната 2018/2019г.

5. Отчет за изпълнение на План за изпълнение на дейностите по Стратегията на гимназията за учебната  2018/2019 г.

6. План за изпълнение на дейностите по Стратегията на гимназията за учебната  20192020г.

2

1. План за осигуряване на работата на гимназията при зимни условия.

Директорът

2. Предложения за награждаване на ученици от Община Ямбол по случай 1 ноември.

Директорът

3.План за провеждане на празника на гимназията.

ЗДУД

4.Приемане на списъка на стипендиантите през първия срок на учебната 2019/2020 година.

Гл.счетоводител

3.

1. Обсъждане на   възможности  в проекта за план-прием за учебната 2020/2021г.

04.12.2019г.

10.-12.2019 г.

Директорът

ЗДУД

2. План за тематична проверка „ Задължителна учебна документация”

4.

1. Предложение за план - приема на ЕГ “Васил Карагьозов” - Ямбол за учебната 2020/2021година.

2. Работен екип за разработване на План за информационно- рекламната дейност по план приема на гимназията за 2020/2021учебна година.

08.01.2020г.

Директорът

 

5.

1. Информация за резултатите от образователния  процес за І срок на учебната 2019/2020 година.

1.1. Информация за изпълнението на решенията на Педагогическия съвет;

1.2. Информация за извършеното по контролната дейност на директора и зам.директора.

19.02.2020г.

Директорът

Гл. счетоводител

2. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии през ІІ срок на учебната 2019/2020година.

.

6.

1.Предложения за награждаване на учители

по случай 24 май.

18.03.2020г.

Директорът

7.

1. Доклад на УЗК за допускане на учениците от ХІІ клас до ДЗИ

2. График за поправителните изпити, изпитите за оформяне на срочна оценка и изпитите за промяна на оценката за учениците от 12 клас.

14.05.2020г.

Председателят на комисията

ЗДУД

 

8.

Годишен педагогически съвет.

1.Отчитане и анализ на резултатите от ОП през учебната 2019/ 2020година.

03.07.2019г.

Директорът

ЗДУД

2.Проекто – нормативи за преподавателска заетост през учебната 2020/ 2021година.

Директорът

3.Доклад за контролната дейност на директора и зам.директора.

4. Информация за изпълнението на решенията на ПС.

Планът е приет на заседание на Педагогически съвет на 11.09.2019г., Протокол №10

Йордан Милков,

Директор на ЕГ „В. Карагьозов” - Ямбол

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Езикова гимназия “Васил Карагьозов”

8 600, гр.Ямбол, к-с “Златен рог”, тел.:046/66 10 40,е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Методически обединения:

1.МО по БЕЛ и чужди езици:

Председател: Дарина Бумбарова

Членове:          Учителите по БЕЛ, АЕ, НЕ, ФЕ, ИсЕ, РЕ

2. МО по математика, информатика и природни науки:

Председател:  Гинка Милкова

Членове:          Учителите по математика, И, ИТ, физика, химия и биология

3. МО по обществени науки , гражданско образование, музика и ФВС:

Председател:   Стоянка Димитрова

Членове:          Учителите по география, история, философия, музика и ФВС

4.МО на класните ръководители.

Председател: Снежана Илиева

 

Забележка:

МО  работят по годишните планове, утвърдени от директора в срок до 27.09.2020 година.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЕГ “Васил Карагьозов”, 8 600, гр.Ямбол, к-с “Златен рог”,

тел.:046/66 10 40,е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Кабинети и отговорници:

Кабинет по български език и литература/зала 403/ – Снежана Илиева

Кабинет по физика – Галя Дончева;

Кабинет по химия – Мария Плочева;

Кабинет по биология/зала 315/ Георги Сеизов;

Първи кабинет по ИТ /зала 407/ – Величка Стоянова;

Втори кабинет по ИТ/зала 405/ – – Величка Стоянова;

Трети кабинет по ИТ/зала 410/ - Гинка Милкова;

Четвърти кабинет по ИТ /зала 213/ – Величка Стоянова;

Кабинет по ЧЕ/ 320/   – Диана Иванова;

Мултимедийна зала /401/   – Величка Стоянова;

Кабинет по История / 406/  -  Мая Стойкова;

Кабинет по География / 403/ - Радка Иванова;

Арт кабинет  – Стоянка Стефанова;

Училищна библиотека – Иванка Зафирова;

Спортна зала – Димитър Чамов;

Фитнес зала - Тодор Мутафов;

Забележка:

Отговорниците по кабинетите носят отговорност /материална и административна/ за състоянието на повереното им имущество, опазването и обогатяването на учебния процес.

ПРИЛОЖЕНИЕ4

Езикова гимназия “Васил Карагьозов”

8 600, гр.Ямбол, к-с “Златен рог”, тел.:046/66 10 40,е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Календарен план за училищните и национални празници и чествания през учебната 2019 / 2020 година

1. Тържествено откриване на учебната 2019/ 2020 година.

Отговаря:         Класните ръководители на 8 клас и учителите по АЕ на съответната паралелка

Дата:               16.09.2019г.

Час:                 10.00 ч.

2. Ден на народните будители: беседи в историческия музей, лекции в часа на класа, посещения на изложби, концерти и др.

Отговарят:        Учителят по история, класни ръководители

Дата:               30.10 – 01.11. 2019г.

3. Честване  на юбилейния празник на гимназията.

Отговаря:         УК

Дата:               16.09-30.11.2019г.

4. Коледни и новогодишни тържества. Благотворителни акции.

Отговарят:        УС, Психолог

Дата:               м.12.2019г.

5. Трети март – национален празник на България.

Отговарят: Стоянка Димитрова

Дата:               03.03.2020г.

6. 24 май – Ден на славянската писменост и култура – абитуриентски бал.

7. Тържествено дипломиране на Випуск`2020г.

Отговаря:         УК

Дата:    21.06.2020г.

8. Ден на Ямбол.

Дата:    08.06.2020г.

 

 

Приложение №5

Езикова гимназия“Васил Карагьозов”

8 600, гр.Ямбол, к-с “Златен рог”, тел.:046/66 10 40,е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

1. Съгласно Заповед № РД09-2148/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието  и науката

За учебната 2019/2020 година

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г. – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

Йордан Милков,

Директор на ЕГ „В. Карагьозов” - Ямбол


Email Drucken Twitter Facebook google\