УСПЕХ

proekt-uspeh-header

 

 

proekt-uspeh-logoУ - Училище за

С - себеутвърждаване и

П - подготовка към

Е - европейски

Х - хоризонти

Обща цел: да се осмисли свободното време на учениците в училище, включително и на ученици с индентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

2014-2015 учебна година

Специфични цели:

  • да се повиши мотивацията на учениците за участие в образцователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности;
  • да се развият допълнителни знания, умения и компетентности;
  • да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява;
  • да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Общ брой ученици в извънкласни и извънучилищни дейности - 107
Общ брой извънкласни и извънучилищни дейности - 8

 

№ по ред

Област на извънкласната дейност от Приложение №1

Форма на

извънкласната дейност

Наименование на извънкласната дейност

Брой ученици

Брой от тях в

риск*

Учител/ръководител - име, презиме, фамилия

1

Митове и легенди на стария свят

клуб

Митове и легенди на стария свят

14

0

Мая Петкова Стойкова

2

Хуманитарни науки

клуб

Училищен вестник

10

5

Петрана Александрова Димитрова

3

Дигитални компетентности

клуб

Училищна телевизия

9

0

Евгени Генов

4

Математическа грамотност и базови познания в обл. на науките и технологиите

клуб

Забавна математика

14

4

Гинка Георгиева Милкова

5

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

клуб

Виртуално училище

11

0

Петя Иванова Деновска

6

Комуникативни умения на чужд език

клуб

Красотата и богатството на фразата в езика на Шекспир

15

0

Елица Костова Главчева

7

 

клуб

Забавната страна на физиката

13

2

Галя Колева Дончева

8

 

клуб

Как да сготвим

15

0

Нели Илиева

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 


* Ученици в риск са ученици: с годишни слаба/слаби оценка/оценки; с над 10 неизвинени отсъствия; с над 100 извинени отсъствия;

Общ брой ученици с наказания по чл. 139, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и 5 от ППЗНП включително за агресивно поведение В групите са включени ученици, представили заявления за участие, подписани от родител/настойник за съгласие Утвърдените тематични разпределения не дублират учебното съдържание.

ГАЛЕРИЯ със снимки от заниманията на различните клубове по проекта

Презентация на проекта

 

Ученическо царство


Email Drucken Twitter Facebook google\