Мерки за повишаване качеството на образование

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕГ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ“ - ЯМБОЛ

 


Приети на заседание на ПС, Протокол №01/30.09.2019г. и утвърдени със заповед № на директора

2019/2020г.

 


I. Общи положения

С тези мерки се цели да се подобрят условията и редът за разработване на ефективна вътрешна образователна система за осигуряване и управление на качеството в гимназията.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на ЕГ „Васил Карагьозов“, основано на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Мерките за повишаване качеството на образованието се основават на: Закона за предучилищното и училищното образование, Държавните образователни стандарти, Стратегия за развитие на ЕГ „Васил Карагьозов“, План за квалификационната дейност за учебна 2019/2020г.

II. Цели за повишаване качеството на образованието в ЕГ „Васил Карагьозов“:

1.Повишаване успеваемостта и мотивацията на учениците.

2.Повишаване квалификацията на учителите.

3.Добри практики в обучението и прозрачност пред родителската общност.

4.Прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на училището.

5.Повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на обучение.

III.Принципи за повишаване качеството на образованието в ЕГ „Васил Карагьозов“:

1.Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите.

2.Автономия и самоуправление.

3.Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на обучението.

4.Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението.

5.Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики.

6.Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството на институцията.

7.Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение.

8.Ясно разпределяне на отговорности за постигане на целите.

IV.Мерки за повишаване качеството на образованието в ЕГ „Васил Карагьозов“:

Мерки свързани с учителите.

1.Повишаване на квалификацията на преподавателите –прилагане на Плана за квалификационната дейност на учителите за учебна 2019/2020 г.

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник –Директор, Главен учител, Председатели на МО.

2.Повишаване мотивацията на учителите – чрез увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет; морални и материални стимули, прилагане Правилника за наградите на ЕГ „В.Карагьозов“.

Срок за изпълнение-през годината

Отговорник –Директор, Комисия за определяне на диференцираното заплащане

3.Насърчаване на комуникацията между учителите-активна комуникация между класния ръководител и другите преподаватели с цел подобряване успеваемостта и дисциплината на учениците; реализиране на общи проекти по сродни дисциплини; провеждане на информационни срещи в МО за разясняване на нови нормативни документи.

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-председатели на МО и учители

4.Използване на разнообразни форми на проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник –Председателите на МО

5.Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на учениците

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-председатели на МО и учители

6.Развиване на позитивно отношение учител –ученик –откликване на въпроси и проблеми от едната и от другата страна

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-психолог

Мерки, свързани с учениците

1.Активна страна в учебния процес –за повишаване интереса и мотивацията на учениците те трябва да вземат дейно участие в учебния процес, да бъдат поставени в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.Това може да се реализира чрез:

· Възлагане на повече самостоятелни задачи, които да ги превърнат в активна част

· Работа по проекти, при което сами да стигнат до изводи и решения

· Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методи за учене чрез действие

· Създаване на умения за работа в екип

· Създаване на умения за самооценка, самоанализ и самоконтрол

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-председатели на МО и учители,психолог

2.Политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологично и интеркултурното образование.Инициативите и участие на учениците във вземане на решения, чрез подходящи за възрастта им практики:

· Поощряване на публичните изяви на учениците

· Форми на ученическо представителство и самоуправление

· Училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, правата на човека, опазване на околната среда

· Празничен национален календар

· Екологичен календар, свързан с международни дати, свързани с опазване на околната среда

· Форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията и тормоза

· Организиране на изложби, конкурси, вътрешноучилищни състезания

· Възпитание в дух на родолюбие, инициативи, свързани с миналото и фолклорните традиции

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-класни ръководители, учители, психолог

3.Обратна връзка с учениците. При определяне трудностите при изучаване на учебния материал е удачно да се търси и мнението на учениците.Това може да стане чрез периодично организиране на анкети или беседи с учениците, които да изразят становището си.

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-председатели на МО и учители

4.Развиване на позитивно отношение ученик –учител-това се постига чрез работа в екип, поставяне на общи задачи и в извънкласни форми.

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-класните ръководители

5.Затягане на мерките за присъствие на учениците –необходимо е да се търси активна комуникация и съдействие между учители, родители, медицинско лице, психолог.

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-Директор, родители, класни ръководители

6.Ефективни мерки за поддържане на дисциплината –учениците трябва да спазват задълженията си, разписани в Правилника за дейността на училището. При неспазване да се прилагат съответните санкции и предвидените в него мерки.

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-класни ръководители, психолог

7.Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и други-това се реализира чрез морални и материални стимули.

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-Директор, Педагогически съвет

Мерки, свързани с училищната институция

1.Подобряване на материално –техническата база –осигуряване на материално техническа база, която да отговаря на съвременните изисквания.

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-Директор

2.Използване на ИКТ в учебния процес –достъпът на учениците до съвременните технологии е неразделна част от образованието.Навлизането на иновации, базирани на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-Директор, учители

3.Осигуряване на интерактивно обучение –осигуряване на условия за ползване на мултимедия и интернет, интерактивни дъски. Прилагане на интерактивни методи, като ситуационни: /, симулация, ролеви игри, казуси/, опитни / проекти, експерименти/, дискусионни / дебати, беседи, дискусии/

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-Директор, учители

4.Функционираща вътрешна система за управление и контрол на качеството на образованието и обучението в училище –наличие на вътрешна система за осигуряване на качеството и тя да функционира ефективно –да се отчитат резултати, на основание на които да се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството на учебния процес

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-Директор, Председатели на МО.

5.Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове –това се реализира чрез мерките, заложени в Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи, както и своевременно уведомяване и работа с родителите.

Срок за изпълнение –целогодишно

Отговорник-учители, психолог.

IV.Показатели за измерване на постигнатото качество на образованието в ЕГ „Васил Карагьозов“

За изпълнение на посочените мерки са заложени следните показатели:

1.Постигнати резултати от учениците

· Повишаване на общия успех на учениците

· Резултати от ДЗИ

· Резултати от национално външно оценяване

· Брой ученици участници и класирани на олимпиади

· Заемане на призови места в състезания и конкурси

· Прием на зрелостници във ВУЗ

· Брой ученици, участващи в национални и международни проекти

2.Поведение и дисциплина

· Намален брой на отсъствия по уважителни и неуважителни причини

· Намален брой санционирани ученици

3.Участие в извънкласни мероприятия, дейности и инициативи

· Брой участници в извънкласни обучителни дейности

· Брой реализирани кампании и доброволчески дейности

· Избран и действащ Ученически съвет

4.Други

· Брой учители, повишили квалификацията си

· Подобрена материална база

· Брой реализирани проекти

VII.Мониторинг за повишаване качеството на образованието:

1.Вътрешен: констатации, изводи и препоръки на Директора с цел усъвършенстване на процеса за осигуряване и повишаване на качеството на образованието.

2.Външен: оценки и препоръки от Регионалното управление по образование –гр. Ямбол, Национален инспекторат по образованието и Министерството на образованието и науката

VIII.Финансиране:

Средства от субсидия по формула и от собствени приходи, както спонсорство, национални и международни програми и проекти.


Email Drucken Twitter Facebook google\