Превенция ранно отпаданде

 

У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ

2019 – 2020 ГОДИНА

 


1. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за превенция на ранното напускане на училище

ЕГ„Васил Карагьозов“ е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените приоритети за развитие в сферата на образованието.

Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на училище на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–2020), приета от Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 год.

Програмата представя:

ü SWOT анализ - определяне на рисковите групи ученици, застрашен от отпадане в ЕГ „Васил Карагьозов“ и прилагане на мерки, свързани с превенцията, работещи по отношение на справянето с риска от отпадане от училище;

ü дефиниране на дейности, насочени към идентифицираните рискови групи от ученици, предлагащи промяна в нагласите с цел повишаване мотивацията на учениците за учене, чрез предлагане на качествено образование - използване на интерактивни методи на преподаване, повишаване квалификацията на учителите, превръщане на училището в желана територия - подобряване на МТБ, включване на учениците в извънкласни форми, проекти и целодневна организация на учебния процес, приоритети, дефинирани в Стратегията за развитие на училището, Годишен план на училището и Плана за квалификация на педагогическите кадри;

ü обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни;

ü усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за движението на децата и учениците.

2. ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

Училищната програма за превенция на отпадането на ученици се базира на основни принципи на включващото образование:

- Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование;

- Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава;

- В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус;

- Учениците трябва да бъдат стимулирани да участват активно в образователния процес;

В стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013 -2020г./, преждевременното напускане на училище е дефинирано като сложно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможното развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план.

3.АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМА „РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ”

Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем. Причините за това са комплексни. Корените на това явление трябва да се търсят от една страна в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в слабият стремеж за личностна реализация в училищната среда, а от друга и в педагогическата колегия. В последно време се постигнаха добри резултати, като бе намален броя на отпадналите ученици в нашето училище, но се появиха една друга категория ученици, които са застрашени от отпадане. Анализирайки проблема констатирахме, че учениците са в училище, но поради липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия, допускат отсъствия по неуважителни причини. Имат лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно общуване в училище, както и слаби оценки, което неминуемо ги поставя в групата на застрашени от отпадане.

4.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Намаляване на безпричинните отсъствия .

2. Намаляване броя на учениците в риск от отпадане по различни причини.

3. Мотивиране учениците за постигане на по-добър успех в училище.

4. Преодоляване на обучителните трудности.

5. Привличане на родителската общност в училище.

6. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност .

5.ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Ученици от 8 до 12 клас, които са застрашени от отпадане по различни причини – за които съществува обективен риск от социално изключване и липсват форми за социална подкрепа. В по-общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като смисъл на превенция.

6. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИТЕ ОТ ОТПАДАНЕ УЧЕНИЦИ:

1. Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите.

2. Нисък жизнен стандарт.

3. Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище.

4. Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата”.

5. Липса на подкрепяща среда.

6. Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето.

7. МЕРКИ:

1. Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на учениците и непосещаването на училище.

2. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците.

3. Провеждане на тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите.

4. Включване на родители в училищни мероприятия.

5. Включване на учениците в занимания по интереси.

6. Осигурен достъп до спортната база на училището и компютърните кабинети.

7. Картотекиране на ученици в риск с превенция за задържането им в училище.

8. Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със застрашените от отпадане ученици.

9. Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи – за стрес, трафик на хора и др.

10. Активизиране на ученическото самоуправление.

11. Провеждане на разговори с учениците от психолога и класния ръководител.

12. Провеждане на ежеседмични консултации със семействата или настойниците, които се грижат за учениците.

13. Изпращане на уведомителни писма до община Ямбол и дирекция „Социално подпомагане” за учениците, допуснали повече от пет отсъствия по неуважителни причини в рамките на един месец.

14. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на всеки нуждаещ се ученик.

Програмата е приета от ПС- Протокол ............................

Изготвил:

П. Димитрова – психолог

 


Email Drucken Twitter Facebook google\