Обява за търг

На основание Заповед № 246/07.01.2020г.на Директора на ЕГ”Васил Карагьозов”-Ямбол и във връзка с член 14,ал.7 от Закона за общинската собственост,чл.14а,ал.1 и ал.2,57,ал.1,т1 и глава 7 на Наредба за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество на общински съвет гр.Ямбол и във връзка с Решение по т.15 на III-то заседание на Общинския съвет-Ямбол ,проведено на 13.12.2019г.

О П Р Е Д Е Л Я :

Комисия,която да организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –ПОС,намиращ се в сградата на ЕГ”Васил Карагьозов”-Ямбол.

I.Обект, начална  тръжна цена,начин и срок на плащане,депозит за участие;

1.Помещение за продажба на закуски ,захарни изделия и безалкохолни напитки,представляващо част от недвижим имот –ПОС актуван с АОС №80/23.07.1999г.( сградата на ЕГ”Васил Карагьозов”),намиращ се в ж-к „Златен рог”110,квартал 8,Парцел 1 по Плана на град Ямбол с площ 70 кв.м.

· начална тръжна месечна наемна цена 221.90 лв. без ДДС

· депозит 1300 лв.

· II.Начин и срок на плащане на месечната наемна цена;

Ежемесечно до 20 число на текущия месец по сметката на ЕГ”Васил Карагьозов”-Ямбол в Общинска банка - Клон Ямбол ;

III. Условия за търга с тайно наддаване;

1.Срок на отдаване под наем 5( пет години)години.

2.Предмет на дейност:

Продажба на закуски,захарни изделия и безалкохолни напитки съгласно условията  на Наредба 37 на МНЗ от 21.07.2009г.за здравословно хранене на учениците.

3.Възстановяване ,поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

IV.Тръжната документация се предоставя на участниците в канцеларията на ЕГ”Васил Карагьозов”-Ямбол срещу заплатена  сума от 30.00 лева без ДДС до 16.00 часа на 23.01.2020г.

V.Таксата за участие се внася в касата на ЕГ”Васил Карагьозов”-Ямбол .Краен срок –до 15.00 часа на 27.01.2020г.

VI.Определеният депозит се внася най-късно до 15.00 часа на 27.01.2020г.,по сметка на ЕГ”Васил Карагьозов”-Ямбол в Общинска банка –Клон Ямбол

VII.Оглед на обекта може да се извършва от 8.00 до 15.00 часа всеки работен ден до 27.01.2020г.след закупуване на тръжна документация.

VIII. Предложенията ( офертите)за участие в търга се приемат в учителската стая на училището от 13.00-до 14.00 часа на 28.01.2020г.

IX.Търгът ще се проведе в ЕГ”Васил Карагьозов”-Ямбол на 28.01.2020г.,от 14.00 часа в учителската стая ( II етаж) по реда на обявата.

ЙОРДАН МИЛКОВ,

Директор на ЕГ”Васил Карагьозов”-Ямбол

 


Email Drucken Twitter Facebook google\