Ученически съвет

footer-ban

 

СЪСТАВ

на Ученическия съвет на ЕГ “Васил Карагьозов”-Ямбол за учебната 2018/2019 г.

Име, презиме и фамилия

клас

длъжност

1.

Мария Георгиева

VІІІ а

член

2.

Деница вълчева

VІІІ б

член

3.

Денис Стойнев

VІІІ в

член

4.

Рени Радева

ІХ а

член

5.

Мартин Безус

ІХб

член

6.

Виктория Ганева

ІХв

член

7.

Павлина Вълкова

Ха

Председател

8.

Полина Даскалова

Хб

Зам.-председател

9.

Татяна Вълчанова

Х в

член

10.

Ангел Колев

ХІ а

член

11.

Стела Иванова

ХІ б

член

12.

Дамяна Иванова

ХІІб

зам.-председател

13.

Симона Димитрова

ХІІ а

член

 

 

 

 

 

16-10-03-us-2

 

Правилник

на Ученически съвет – ЕГ”В.Карагьзов”- Ямбол

за учебната 2018/2019 година

 

I.Същност на УС и членство:

1.Ученическият съвет е форма на ученическо самоуправление.

2.Решава проблеми, засягащи учениците на ГПЧЕ”В.Карагьозов”.

3.Приема решения за създаванена проекти, съвместно с други организации.

4.Участниците в УС действат според своята компетенция и правомощията , дадени от този съвет.

5.Членството в УС е доброволно.В него могат да членуват до трима представители от всеки клас., но е желателно поне един от тях да бъде от ученическия съвет на класа.

6.Членовете на УС се регистрират.Всяка нова учебна година те се актуализират.

II. Структура на УС.

1.Висш орган на УС е Общото събрание(ОС):

1.1.Общото събрание определя структурата на съвета.

1.2. Избира от  своя състав председател, двама зам.председатели, секретар и говорител.

1.3.Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.

1.4.Одобрява синвол на УС.

2.Председателят:

2.1.Свиква съвета на ОС.

2.2.Ръководи подготовката на събранието.

2.3.Ръководи Общото събрание.

2.4координира работата на комисиите.

3.Зам. председателят:

3.1.Ръководи ОС при отсъствие на председателя, при обсъждане на дейността му и при прекратяване на правомощията му.

3.2.Подпомага работата на председателя при организиране и провеждане на ОС.

4.Секретарят:

4.1.Води протоколите от ОС.

4.2.Оформя технически материалите, които ще се разглеждат от ОС.

4.3.Уведомява членовете на УС за провеждане на ОС.

4.4.Оформя и допълва правилата, приети от ОС.

5.Говорителят:

5.1.Представя решенията на ОС пред обществеността.

5.2.Информира медиите за дейността на УС.

III.Избор на ръководство:

1.Изборът на ръководство на УС се произвежда с явно гласуване.За избран се смята този кандидат, който е получил най-много гласове.Гласуването е различно за всяка длъжност в УС.

2.Право да предлага кандидатура има всеки член на съвета, като кандидатурите могат да се предлагат на обсъждане, отводи и самоотводи.

Ако някой от председателското ядро подаа(де оставка или бъде отстранен от длъжност, отстраняването от длъжността се извършва по следния начин:

а) Някой от членовете предлага за отстраняването друг .

Забежка:Всеки един от членовете може да бъде отстранен.

б) След гласуване, според гласовете, следва съответно отстраняване или оставане в УС.

в) Изборът наръководство се произвежда от комисия.

IV.Общо събрание:

1.УС свиква ОС не по-малко от два пъти месечно, в зависимост от сериозността и спешността на взетите решения и възникналия проблем.

2.ОС се свиква от председателя:

а) по негова инициатива;

б) по искане на 1/3 от съветниците.

3.Уведамяването се извършва устно или писмено, като съответният участник получава информация за дневния ред на ОС.

4.Постъпилите в УС материали, въпроси, предложения се отправят от председателя за обсъждане в постоянните и временни комисии.

5.След откриване на събранието от председателя, се гласува по проект за дневен ред.

6.Думата се иска от място с вдигане на ръка.

7.Решенията се вземат с мнозинство.

8.Резултатите се обявяват от председателя и заместник  председателя.

9.Информацията се представя на ръководството и обществеността чрез говорителя на УС.

10.Протоколът се съставя до пет дни след ОС.

11.Съветниците могат да отсъстват от събранието на съвета само по уважителни причини, за което са уведомили предварително.

12.Членовете на УС са длъжни да се въздържат от действия, с които уронват престижа на съвета и възпрепятстват работата на ОС.

V.Комисии, одобрени от ОС:

1.Временните комисии се създават за конкретно определени случай и преостановяват дейността си след отпадане на необходимостта.

VI.Права и задължения на УС:

1.Взема решения по разглеждане на закони и правила.

2.Прави предложения и подпомага училището за създаването на благоприятно протичане на учебния процес.

3.Прави предложения и изказва мнения по въпроси, отнасящи се до организацията и провеждането на учебно-възпитателния процес.

4.Защитава правата на ученика според Правилника за вътрешния ред на ГПЧЕ”В.Карагьозов” и при накърняване на личнота му достойнство.

5.Представя взетите решения пред ръководството и Педагогически съвет.

6.Един представител на УС участва в Педагогическите съвети, които со във връзка с ученик.

7.Този правилник може да се изменя по предложение на председателя и зам. Председателя на УС или по искане на 1/3 от членовете.

 

Правилникът е приет на Учредително събрание на УС , на 29.09.2008год.


Email Drucken Twitter Facebook google\