Стратегия

footer-ban

СТРАТЕГИЯ

за развитие на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов” – Ямбол

от 2016 до 2020 година

 

Стратегията за развитие на ПГПЧЕ “Васил Карагьозов“ – Ямбол до 2020  година е разработена в съответствие със изискванията на чл.28 ал.1, т.1 и чл. 263 ал.1, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование ; Национална стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г.; Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020); Национална стратегия за младежта (2010-2020); Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020";Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и др. Разработката е съобразена и с насоките за развитие на образованието, заложени в Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014-2020 година, със Стратегия за развитие на младите хора в Ямбол, както и с Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2014 – 2020 г. Отчетени са традициите и добрите практики в развитието на гимназията и новите изисквания, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Нуждата от четиригодишната Стратегия за развитие на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов”-Ямбол за периода 2016-2020 г. е продиктувана от промените в  образователната политика след влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и държавните образователни стандарти. Тя е съобразена с националната, областната и общинската политика в сферата на образованието. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за качествено образование образователните принципи и цели, заложени в текстовете на ЗПУО.

Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика на партньорство в образователния процес, в която водеща роля имат учениците и учителите, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите като заинтересовани страни

Определяйки своята стратегия ПГПЧЕ “Васил Карагьозов“ се базира на постановката за превръщането на образованието в национален приоритет чрез заложените принципи и цели в Закон за предучилищното и училищното образование , а именно:

1. ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

2. осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на  всеки ученик;

3. равнопоставеност на учениците в образователния  процес, включващ обучение, възпитание и социализация и недопускане на дискриминация при провеждане му;

4. запазване и развитие на българската образователна традиция;

5. хуманизъм и толерантност;

6. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на

резултатите от иновациите;

7. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на гимназията;

8. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление , партньорство с  родителите и други заинтересовани страни и диалог с тях по въпросите на образованието.

Анализ на състоянието на гимназията

 

В периода 2011 – 2015 година, в изпълнение на заложените приоритети, цели и задачи в Стратегията за развитие на гимназията, се стабилизира интереса на родителите и учениците към обучението в чуждоезиков профил, но основно към Английския език като първи чужд език. Загубихме позициите, които имахме в обучението по Немски и Френски език като първи чужд език. За да се стабилизира приемът в гимназията, разширихме възможностите за прием след VІІ клас с въвеждането на Испнски език като втори чужд език, както и прием на ученици в V клас. Тези действия дадоха резултат и броят на учениците в гимназията се стабилизира около 450. В условията на делигирани бюджети този брой на учениците  дава възможност за функциониране на училището и осигуряване на условия за качествен образователен процес. Двама учители се включиха в съвместната програма „Европроф” на МОН и правителството на Испания. През последните две учебни години 2014/2015 и 2015/2016 година план приемът след 7. клас не се реализира, бяха осъществени по 2 паралелки. Като допълнение на тази негативна тенденция е решението на МОН да спре приемът в 5.клас. В началото на 2016/2017 година в гимназията се обучават 351 ученици в 14 паралелки. Тази изходна база предполага през първата година да се анализира демографското състояние в Ямболска област и да се формулира категорично становище за развитие на училището, съобразно новите изисквания на Закона за предучилищното и училищното образование и общинската образователна политика. Утвърждаване и развитие на гимназията като Езикова гимназия или като Средно училище (езиково или с интензивно изучаване на чужди езици)?!

Гимназията разполага с висококвалифициран и с много добър професионален опит кадрови екип – педагогически и непедагогически специалисти. През 2016/2017 година педагогическия персонал е 29 човека и непедагогическия – 8 човека. Почти всички педагогически специалисти са старши учители, по-голямата част с придобита ПКС (от V до І). Разполагаме с много добре окомплектована катедра по чужди езици, разполагаме с учители за преподаване на предмет на чужд език. Общообразователната подготовка е обезпечена с високо квалифицирани учители.

Училището разполага с най-новата и богата материално-техническа база в Ямбол: съвременни учебни корпуси с необходимите учебни зали и кабинети; спортен комплекс с зала, басейни, фитнес, открити спортни площадки; лекарски и стоматологичен кабинет, книжарница, библиотека, столова, павилион за закуски и др. Чрез участие в проекти и с активната роля на община Ямбол, през 2014 година, всички сгради на гимназията бяха саниране чрез прилагане на енергийно ефективни дейности, което подобри енергийната ефективност на материалната база.

Тези констатации налагат през следващите години да се търсят нови възможности и  да се предприемат сериозни мерки за превръщането на училището в привлекателно за учениците от Ямболска област и региона чрез предлагането на висококачествена образователна услуга в условията на свободен избор и конкуренция. Една от първите и решаващи стъпки е обсъждането и приемането на балансиран, реалистичен и конкурентноспособен проект за план-приема за 2017/2018  учебна година.

Дейността на гимназията се подпомага от Училищно настоятелство, работи постоянно действащ Ученически съвет, включващ избрани представители от всяка паралелка. Провежда се ежегодно Ден на ученическото самоуправление. Екипът на гимназията работи успешно и реализира поредица от проекти по европейски и национални протрами. Предоставяме богати възможности за участие на учениците в извънкласни форми: по чужди езици, БЕЛ, Математика, Философия, Гражданско образование, Училищна телевизия, Журналистика, Театрално студио „Феникс”,  отбори по баскетбол, волейбол, лека атлетика, бадминтон и др. От 2007 година училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, а от 2010 година е изпитна база за сертификатите на университета Кеймбридж. Гимназията беше домакин на национална олимпиада по немски език, на национално състезание по английски език, отбеляза 125 години чуждоезиково обучение в Ямбол и 125 години гимназиално обучение.

За подобряване на организацията на образователния процес и повишаване качеството на обучението са предприети поредица от мерки, насочени към: намаляване на броя на отсъствията на учениците от училище и мотивирането им за активно участие в обучението, подобряване на организацията на цялостната дейност и дисциплината, привантивна работа за недопускане на прояви на насилие и агресия, употреба на алкохол, наркотици и тютюнопушене, ритуализиране на училищния живот, привличане на родителите като партньори и др.

 

SWOT

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

1.Добра материално-техническа база: учебен корпус с възможност за едносменен режим на около 850 ученици, спортна зала, басейн, столова. Едносменен режим на обучение.

2.Добро образователно-квалифи-кационно равнище на педагогическия персонал. Добър екип от педагогически специалисти.

3.Традиции в езиковото обучение, добри постижения в общо-образователната подготовка.

Много добри резултати от държавните зрелостни изпити, външните оценявания, конкурси, олимпиади и др.

4.Много добра реализация на учениците  след завършване на средно образование във висшите училища в България и чужбина.

5. Едносменен режим на работа.Възможности за факултативна подготовка, извънкласни дейности, обща подкрепа на индивидуалното развитие на учениците.

6.Много добри възможности за работа и развитие таланта на учениците по проекти по национални и европейски програми.

7.Много добри възможности за овладяване на минимум два чужди езика в съответствие със стандарта за профилираната подготовка, както и за трети чужд език във факултативната подготовка.

8.Добър потенциал за утвърждаване на гимназията като водещо училище в града и областта с прием от първи или пети клас.

9.Наличие на оборудвани специа-лизирани кабинети по чужд език, ИКТ и другите общообразователни предмети.

10. Утвърдени традиции и много добри постижения по определени спортове: баскетбол, волейбол, тенис на маса, лека атлетика и др.

11. Функциониране на Обществен съвет. Добре работещи Училищно настоятелство и Ученически съвет, успешни дейности по ученическото самоуправление.

12.Функциониращи ученически стол, осигуряващ закуски и възможност за столово хранене на учениците, медицински и стоматологичен кабинети, книжарница, библиотека.

13. Много добри условия за функциониране на училището като образователен център. Възможност за обучение на ученици от първи до дванадесети клас.

1.Отдалеченост на гимназията  от центъра и кварталите на града. Трудности при осигуряването на специализиран транспорт за учениците за започване на учебния ден. Различията продължителността на учебния час.

2.Намаляване на броя на учениците в общината и областта, проблеми при реализиране на приема в гимназията, отпадането на приема в V клас. Изучаването само на английски език в началните и основни училищата на община Ямбол, което води до спад в интереса към немски, френски и руски език.

3.Недостатъчна мотивация на учениците, отдалечаване на родителите от проблемите на учениците и училището.

4. Опасност от недостиг на учители по чужди езици, по предмети на чужд език, общообразователна подготовка. Липса на мотивация при младите хора да работят като учители.

5. Недостатъчно ефективна работа по реализирането на план-приема на гимназията.

6. Понижаване на резултатите на учениците от държавните зрелостни изпити, с изключение на ДЗИ по английски език.

7. Не достатъчно ефективна работа с изявените и талантливи ученици в подготовката им за участие и добро класиране на олимпиади, състезания, конкурси и др. Липса на механизми за финансова подкрепа на мотивираните учители, стремящи се да работят допълнително с тези ученици.

8. Сериозно отстъпление в работата по мотивирането на учениците за участие в активни спортни занимания, в отборите на гимназията по видовете спорт. Тотален спад в резултатите от участието на училищните отбори в инициативите в спортния календар.

9. Свиване на извънкласните и факултативните дейности в резултат на понижен интерес на учениците и учителите. Недостатъчен интерес и мотивация за участие в проектите за извънкласни дейности на МОН, финансирани от ЕС.

10. В недостатъчна степен се използват възможностите за привличане на родителите като партньори в училищните дейности.

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ (ШАНСОВЕ)

ЗАПЛАХИ (РИСКОВЕ)

1.Утвърждаването на езиковите гимназии и училища (СУ с изучаване на чужди езици), както и иновативните училища  в Закон за предучилищното и училищното образование. Подкрепяща национална политика за ПРИОРИТЕТНО развитие на образованието.

2.Единнни европейски стандарти за качество на образованието. Мерките да високо качество. Подкрепящата среда за личностно развитие на учениците и др.

3. Признаване на дипломите на езиковите гимназии в ЕС и знанията и уменията на учениците по чужди езици.

4.Обществен съвет и частно-публични партньорства за подобряване условията за качествен образователен процес.

5.Дофинансиране на определени дейности чрез разработване и спечелване и участие в проекти по национални и европейски програми.

6.Практическа насоченост, иновативност, креативност и интерактивни методи и форми в обучението.

7.Трансгранично сътрудничество, езикови практики и обмен на ученици и преподаватели.

8.Финансова децентрализация, делегирани бюджети,финансиране чрез стандарти на брой ученик, но и допълнително по рейтинг на училищата и др.

9. Новият начин за точково оценяване знанията на учениците при НВО при завършване на основно образование, както и приемът с класация по точки.

10. Атестирането на учителите и директорите, възможностите за професионално израстване на педагогическите специалисти.

1.Недостатъчна мобилизация на екипа на гимназията  за използване възможностите, предоставени от Закон за предучилищното и училищното образование, за утвърждаване на  училището като водещо в Ямболска област.

2.При запазване на финансирането на училищата само и единствено по единен стандарт на брой ученик, съществува заплаха от намалени финансови възможности за поддържане и модернизиране на базата и за внедряване на иновации.

3.Неефективно и непълноценно използване на материално-техническата база в резултат на намаляване на броя на учениците и утежняване на финансовото обезпечаване на образователния процес.

4. Затруднения на общинско и национално ниво след 5-10 години при кадровото  обезпечаването на образователния процес с педагогически специалисти, както за обучението  по чужди езици, така и за други предмети.

5. Загуба на интерес на учениците към изучаването на немски, френски, руски езици като първи чужд език, както и при изучаването им като втори чужд език.

6.Недостатъчни финансови ресирси за постигане на целите и реализиране на  философията и практиката на промяната в приоритетите и целите, разписани в Закона за предучилищното и училищното образование и в държавните образователни стандарти .

7. Засилване на  негативните процеси и тенденции сред младите хора, несправяне с тенденцията за ниска мотивация, отсъствия от училище, отпадане от образователната система.

 

Визия на училището

ПГПЧЕ “Васил Карагьозов“ – образователен център в профилираното чуждоезиково обучение в област Ямбол,осигуряващ качествено обучение, възпитание и социализация, гарантиращ придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и пълноценна  реализация  на учениците във висшите училища на България и Европейския съюз, както и за  и активен граждански живот в съвременните общности.

Девиз: УЧИЛИЩЕ ЗА ПОБЕДИТЕЛИ

 

Основна стратегическа цел  на училището

 

Утвърждаване на ПГПЧЕ “Васил Карагьозов“ – Ямбол като водеща  профилирана (Езикова) гимназия чрез постигане на високо качество и по-ефективни резултати в обучението, възпитанието и социализацията; поставяща в центъра на обучението учениците, подготвяйки ги за продължаване на образованието във висшите училища и за реализацията им в условията на конкуренция и пазарна среда. Изграждане  на личности с устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот, с изградено гражданско съзнание и поведение, креативност и иновативност, критично мислене, свободен и предприемчив дух, подготвени за независим живот.

ЦЕЛИ:

1.Постигане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. Много добри резултати на ДЗИ и НВО.

2. Повишаване ефективността на управлението на училището.Равнопоставеност, толерантност и недопускане на дискриминация в процеса на обучение и възпитание.Запазване и развитие на българската образователна традиция.

3.Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности чрез профилираната подготовка. Сертифициране на езиковите компетентности на учениците в партньорство с Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Привличане на ресурси от общността и външната среда, участия в национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране.

4.Взаимодействие на гимназията с родителите, институциите, неправителствените и младежки организации,  привличането им като партньори и коректив в дейността на училището по създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците и работа с талантливите деца. Целенасочена съвместна дейност на училището с Обществения съвет и Училищното настоятелство за реализиране на визията и целите за развитието на гимназията.

5.Развитие и модернизация на материално-техническата база и създаване на условия за качествен и ефективен образователен процес и повишаване на привлекателността на гимназията.

 

МИСИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

Гимназията като институция в училищното  образование  обучава, възпитава насърчава и подкрепя  учениците в процеса на образованието им; осигурява

условия за образователен процес в първи и втори, профилиран етап в чуждоезиковото обучение на гимназиалната степен в съответствие с ДОС, успешно полагане на ДЗИ  и придобиването на средно образование.

 

Мерки и дейности

1. Повишаване на  конкурентноспособността и привлекателността на гимназията чрез подобряване качеството на обучението, постигане на много добри и отлични резултати на ДЗИ, НВО, при инспектиране  и  др.

1.1. Утвърждаване на чуждоезиковия профил на базата на обучението по английски език като първи чужд език и втори чужди езици немски, испански, френски и руски език и чрез въвеждане на  изучаването на нови езици – италиански,  гръцки език, турски и др..

1.2. Пълноценно и ефективно използване на часовете за разширена, профилирана, избираема и факултативна подготовка. Разширяване на вариантите при определяне на трети или четвърти профилиращ предмет с цел предоставяне на по-добри възможности на учениците за покриване на ДОС и  при  избор и подготовка за кандидатстване във висшите училища.

1.3. Осигуряване на възможности за  овладяването на минимум два чужди езика според изискванията на ДОС, а чрез часовете по факултативна подготовка и изучаване на трети чужд език.

  1. 2. Разработване и утвърждаване на единна система за ефективно управление на институцията. Подобряване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез засилване на интерактивния и интердисциплинарен подход в преподаването и обучението.

2.1. Въвеждане и използване на нови методи на обучение за провокиране на самостоятелното творческо мислене на учениците  и формиране на умения за вземане на решения и ориентиране в практически ситуации.

2.2. Ефективна, единна система на управление, включваща Обществен съвет, Педагогически съвет, Директор и привличане активното участие на Училищното настоятелство като подкрепяща и подпомагаща образователния процес организация

2.3. Създаване на контакти със сродни чужди училища за осъществявате на езикова практика и стимулиране на мобилността на ученици и преподаватели

3.Повишаване качеството и ефективността на образователния процес чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, създаване на учеща среда за осигуряване на успешната социализация на учениците.

3.1. Обединяване усилията на учители, ученици и родители за превръщане на училището в територия на знанието и свободната творческа инициатива.

3.2. Стимулиране на инициативността и мотивацията на учениците за участие в общоучилищния живот и засилване на усещането им за принадлежност към училището.

3.3. Осигуряване на необходимия кадрови потенциал за постигане на устойчиво развитие на гимназията. Гарантиране на отделните етапи в развитието на гимназията чрез приоритетно обезпечаване на образователния процес с високо квалифицирани кадри по профилираното чуждоезиково обучение, както и по общообразователна подготовка. Създаване на условия за привличане на най-добрите преподаватели от града за работа в гимназията, както и за завръщането на наши бивши ученици след завършването на висше образование по педагогически профили.

3.4. Разработване и приемане на вътрешно училищна система за, качество, мотивираща и стимулираща учителите по посока  трайно постигнати резултати в обучението и социализацията на учениците.

3.5.Системна и целенасочена квалификация на учителите, съобразена потребностите на гимназията и с новите изисквания за високо качество и практическа насоченост на образованието.

3.6.Участие на учителите в разработването и реализирането на проекти, свързани със задължителните и извънкласни дейности. Популяризиране и стимулиране на добрите училищни практики.

4. Подобряване на взаимодействието между училището, родителите, институциите, неправителствените организации по отношение на отговорностите, очакванията и крайните резултати от образователния процес.

4.1. Трансформиране ролята на родителите от пасивни потребители на образователни услуги в активни субекти в училищната дейност.

4.2. Създаване на условия за пълноценна и ефективна работа с училищното настоятелство, неправителствените организации и институциите и привличането им като партньори и коректив.

4.3.Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление.

4.4.Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

5. Обогатяване и модернизиране на материално –техническата база на училището с оглед създаване на съвременни условия за обучение, отговарящи на изискванията за качествено образование.

5.1. Осъвременявяне и дооборудване на материално-техническата база за осигуряване на необходимите условия за качествена езикова, компютърна и общообразователна подготовка.

5.2. Подобряване и обогатяване на базата за спорт и извънкласни дейности, озеленяване и благоустрояване на училищния двор.

5.3..Ефективно управление и използване на материалните и финансови ресурси за осигуряване на оптимални условия за постигане на конкурентноспособен образователен продукт.

5.4. Създаване на реални възможности за максимално ефективно и икономически изгодно използване на сградния фонд чрез постигане на оптимално съотношение между броя на учениците и паралелките и капацитета на материалната база.

5.5. Осигуряване на допълнителни финансови ресурси за обновяване и модернизиране на материално-техническата база чрез използване  възможностите на Европейските програми и фондове, както и публично-частните партньорства.

План за действие за постигане на целите и за изпълнение на мерките за развитие; финансово осигуряване:

 

 

1.Постигане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. Много добри резултати на ДЗИ и НВО.

1.1. Утвърждаване на чуждоезиковия профил на базата на обучението по английски език като първи чужд език и втори чужди езици немски, испански, френски и руски език и чрез въвеждане на  изучаването на нови езици – италиански,  гръцки език, турски и др..

 

Дейност

Срок за реализация

Отговаря

Финансови източници

Очаквани резултати и краен продукт

1.

Създаване на вътрешни училищни документи за изпълнение дейностите по стратегическите и оперативни цели, свързани с качеството на образованието. Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в нормативната база на национално ниво.

Септември- декември 2016 г.

ПС, Директорът

-

Приемане наа необходимите документи по организацията и провеждането на образователния процес.

2.

Мерки за възстановяване на приема по чуждоезиков профил с интензивно изучаване на “Немски език”, „Ипански език”, “Френски език”.Въвеждане на нови втори езици: италиански и др. Кадрово обезпечаване с квалифицирани  преподаватели.

Поетапно от 2017/2018 учебна година.

ПС, Директорът

-

Стабилизиране на приема на гимназията.

3.

Изграждане на училищна система за качество. Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество, свързани с управлението на гимназията, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, система за контрол на качеството, подобряване на училищната среда, възпитание на учениците и училищно партньорство.

2016-2017г.

Работен екип, Директорът, Педаг.

-

Високо качество на образователния процес

4.

Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка година, съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приемането им с решение на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, утвърдени от директора на гимназията.

От учебната 201782018 година

Директорът, педаг. съвет

Собствен бюджет

Съобразяване с необходимостта от специалисти, броя на учениците, нагласите и очакванията им.Повишаване на мотивацията на учениците и качеството на обучението

5.

Изграждане на училищни екипи за:

-подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

-изграждане на позитивен организационен климат;

-утвърждаване на позитивна дисциплина;

-развитие на училищната общност.

Учебната 2016/2017г..

Психологът , Директорът, педаг. съвет

Учил.бюджет

Ефективност на обучението

6.

Целенасочена работа на педагогическия екип за постигане на високи резултати на учениците в края на клас, етап, степен на образование на НВОи ДЗИ, при инспектиране на гимназията и др. Заемане на водещо място сред първите 100 училища в страната според резултатите на учениците.

През целия стратегически период.

Педагогическите специалисти, Директорът, общественият  съвет

Училищен бюджет, УН, проекти и програми

Мотивиране и стимулиране на учениците

7.

Разширяване на работата на учителите по първи чужд език и мотивиране на учениците за явяване на изпити за сертифициране на езиковите им компетентности.

20% от учениците през 2016/2017 г. до 40 % от учениците през 2020 г.

Директорът, Преподавателите по английски език

Родителите и с възможностите на УН.

Съизмерване на компетентностите на учениите с европейските изисквания.

8.

Разработване на проекти, свързани с езиковото обучение чрез използване на възможностите на  програмите на ЕС. Езикова практика и езиков обмен със сродни училища по проекти по европейски програми.

2016-2020г.

Преподавателите, Директорът, УН

Проектно финансиране

Практическа насоченост на обучението

9.

Система за привличане и подбор на преподаватели по общообразователните предмети, владещи чужд/и език/ци и добра компютърна грамотност, както и допълнително материално стимулиране.

2016 - 2018г.

Общественият съвет, Директорът, Училищно настоятелство

Делегиран бюджет, Училищно настоятелство

Възможности за качествено е ефективно обучение

1.2. Пълноценно и ефективно използване на часовете за разширена, профилирана, избираема и факултативна подготовка. Разширяване на вариантите при определяне на трети или четвърти профилиращ предмет с цел предоставяне на по-добри възможности на учениците за покриване на ДОС и  при  избор и подготовка за кандидатстване във висшите училища.

1.

Прилагане на по-гъвкав подход при определянето на ІІІ и ІV профилиращ предмет в училищните учебни планове по паралелки за езиков профил за по-пълно покриване интересите на учениците в разширената, допълнителната и профилираната подготовка.

От 2017/2018 учебна година

ПС, Директорът

-делегиран бюджет

По-пълно отговаряне на съврменните изисквния в образованието

2.

Използване на възможностите на часовете по ЗИП в ХІІ клас, извън профилиращата подготовка, за целенасочена работа с учениците за подготовка за ВУЗ.

постоянен

ПС, Директорът

-

По-добра и широкообхватнаподготовка за ВУЗ

3.

Целенасочена работа с учениците по чужди езици с цел реализиране на допълнителния прием, след завършен 10 клас.

2017/2018г.-

2019/2020 г.

Директорът

Делегиран бюджет на на училището

Качествено обучение, реализиран прием

4.

Изграждане и обзавеждане на езиков кабинет.

2019 – 2020 г..

Директорът, УН

Проекти, бюджет на училището

Възможности за интерактивно обучение

1.3. Осигуряване на възможности за  овладяването на минимум два чужди езика според изискванията на ДОС, а чрез часовете по факултативна подготовка и изучаване на трети чужд език.

1.

Утвърждаване на обучението по учебен план за чуждоезиков профил с традиционната комбинация на първи и втори чужди езици. Подготовка и кадрово обезпечаване на обучение по италиански.

2018/2019 учебна година

ПС, Директорът

-

Съобразяване с новите търсения и конкуренцията

2.

Проучване на възможностите и регистриране на център за езикова подготовка към гимназията по програмата “Образование през целия живот”

2018/2019г.

Директорът, УН

Проекти, УН

Разширяване на възможностите за езиково обучение

  1. 2.  Разработване и утвърждаване на единна система за ефективно управление на институцията. Подобряване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез засилване на интерактивния и интердисциплинарен подход в преподаването и обучението.

2.1. Въвеждане и използване на нови методи на обучение за провокиране на самостоятелното творческо мислене на учениците  и формиране на умения за вземане на решения и ориентиране в практически ситуации.

 

1.

Изготвяне на анализ на същността на промените на национално, областно и общинско равнище за превръщането на образованието като национален приоритет и определяне мястото на нашата гимназия  в контекста на промените.

Предложение на екипа на гимназията до Кмета на общината и ОбС - Ямбол

До края на 2016 г.

Педагогически съвет, директорът, обществен съвет на гимназията

-

Ситуиране та училището

2.

Квалификация на педагогическия персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.

Разработване на система за ефективна работа на  методическите обединения. Повишаване на мотивацията на учителите за участие във квалификационите форми и повишаване на квалификацията.

2016/2017г.

МО, Директорът

Средства за квалификация от делегиран бюджет

Адаптиране и ефективна педагогическа дейност

3.

Изработване и приемане на годишен План за квалификация, съобразен с изискването педагогическите специалисти да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки;

Повишаването на квалификацията на всеки педагогически специалист се насочва към напредъка на  учениците, както и към подобряване на образователните им резултати. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот

За Плана – ежегодно до 15.09.

 

 

 

 

 

 

 

За стимулиращата система – при първото атестиране

Методически обединения, ръководство, обществен съвет, училищно настоятелство

Средства за квалификация от делегиран бюджет

Нови методи на преподаване

2.2. Ефективна, единна система на управление, включваща Обществен съвет, Педагогически съвет, Директор и привличане активното участие на Училищното настоятелство като подкрепяща и подпомагаща образователния процес организация.

1.

Изграждане на Обществен съвет на гимназията и осигуряване на условия за функционирането му, в съответствие на Правилник за дейността на обществените съвети.

До края на 2016г..

05.10.2016г.- избор на родители за участие в събранието на родителите, искане до Кмета за представител в Общ.съвет.

27.10 – събрание на родителите за избор на членове на Общ.съвет

-

Подобряване координацията и ръководството; граждански контрол

2.

Разработване на програми за часовете в разширената подготовка по гражданско, здравно и екологично образование, в които да се изучават интегрирано учебни предмети от областта на глобалното,гражданското, здравното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, както и такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие.

От 2016-2017г. по класове и етапи, в съответствие с нормативните изисквания

Екип от учители, Директорът,

Обществен съвет

Делегиран бюджет

Практическа насоченост на обучението

3.

Правила за координирано взаимодействие между Обществен съвет, директор, педагогически съвет,училищно настоятелство, ученически съвет на гимназията, родителски съвети на класовете и др.

До 30.06.2017 г..

Съвместна работна група

-

Ефективно взаимодействие в полза на училищната общност

3.Повишаване качеството и ефективността на образователния процес чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, създаване на учеща среда за осигуряване на успешната социализация на учениците.

3.1. Обединяване усилията на учители, ученици и родители за превръщане на училището в територия на знанието и свободната творческа инициатива.

 

1.

Обучение, насочено към потребностите на ученика и неговата мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на образованието.

2016-2017г.

Работен екип, Директорът

Делегиран бюджет

Качество и ефективност на образователния процес

2.

Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациитеза високо качество на резултатите от обучението по всички учебни предмети.

2016-2020г.

Педагогическите специалисти Директорът

Делегиран бюджет

Високо качество на образователния процес и високи изходни резултати

3.

Прозрачност на управлението и предвидимостна развитието на гимназията като база за  ефективното управление на образователната институция;

Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация.

2016-2020

Обществен съвет, Директорът, педагогически съвет, Училищно настоятелство, ученически съвет

Делегиран  бюджет

Превръщане на гимназията в водещ образователен център в Ямболска област

3.2. Стимулиране на инициативността и мотивацията на учениците за участие в общоучилищния живот и засилване на усещането им за принадлежност към училището.

 

1.

Използване на Факултативните часове  и за  дейности с ученическите съвети на всички нива или други форми на ученическо представителство, младежко лидерство и клубни

занимания, при които се практикуват граждански и социални умения.

През учебните години, по предварително разработени от учителите програми

Учителите, Директорът

Делегиран бюджет, проекти, училищно настоятелство

Формиране на чувство за принадлежност към училищна, национална и демократична общност – ЕС и интеркултурно общуване

2.

Определяне на приоритетни тематични области по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и разработване на програма,  съобразно спецификата на нашата

общността, средата, интересите и възрастовите особености на учениците ни.

2016-2017г.

Работен екип, педагогически съвет, Директорът

Делегиран бюджет, проекти, неправителствени организации

Отваряне на училището към живота

4.

Определяне и провеждане на училищна политика за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, насочена към изграждане и поддържане на

демократична училищна организационна култура, насърчаваща спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности:

1. утвърждаване на традиционните и въвеждане на нови  училищни ритуали, свързани с:

а) откриването и закриването на учебната година;

б) официалното раздаване на свидетелство за  основно образование и дипломата за средно образование;

в) награждаване на отличили се ученици и учители;

г)оформяне и  поддържане на училищен кът на учениците с най-високи постижения през годината, за съхраняването на училищното знаме;

д) честването на националните празници, на официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на патрона на училището;

е) изпращане на завършилите зрелостници;

ж) традиционни срещи на бивши възпитаници на училището.

2. изборът на:

а) училищна униформа и/или знаци и символи;

б) училищен химн.

3. възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното

самосъзнание чрез:

а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти;

б) поставяне на националния флаг на фасадата на училището.

Работен екип за анализ на работата по ритуализацията на училищния живот и предложение за система и училищна политика – до 30.01.2017 г.

 

Работа по утвърждаването на ритуалите в училищната практика 2017 – 2010 г..

Работен екип от педагогически специалисти, Обществен съвет, Директорът,

Представители на Училищното настоятелство, на организацията на възпитаниците на гимназията и др.

Делегиран бюджет, дарения, проекти

Изграждане на единна училищна общност

5.

Изграждане на Асоциация/Алианс/Сдружение на възпитаниците на гимназията.

До 30.03.2017г.

Инициативен комитет, Директорът

Партньорство с неправителствена организация

Демократична училищна организационна култура

6.

Съвместна работа на психолога с класните ръководители по изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

2016 – 2020 г.

Психолога, класните ръководители, учителите, директорът, педагогическия съвет

Делегиран бюджет на гимназията

Преодоляване на негативните явления сред учениците

3.3. Осигуряване на необходимия кадрови потенциал за постигане на устойчиво развитие на гимназията. Гарантиране на отделните етапи в развитието на гимназията чрез приоритетно обезпечаване на образователния процес с високо квалифицирани кадри по профилираното чуждоезиково обучение, както и по общообразователна подготовка. Създаване на условия за привличане на най-добрите преподаватели от града за работа в гимназията, както и за завръщането на наши бивши ученици след завършването на висше образование по педагогически профили.

 

1.

Предприемане на мерки за стабилизиране на приема в гимназията  на ниво от 15 паралелки при съществуване само на гимназиален етап.

При вариант за  преобразуване на гимназията в средно училище с профилирано езиково обучение – 28 паралелки.

2016 – 2020 г..

Община Ямбол, Обществен съвет,            ПС, Директорът

Делегиран бюджет

По-добри условия за качествен образователен процес. Ефективно използване материалните и финансови ресурси

2.

Изработване на Правилник за поощряване на педагогическите специалисти с морални и материални награди за високи постижения в образователния процес.

До 30.04.2017 г.

Обществен съвет, работен екип от педагогически специалисти, ПС, Директорът

Делегиран бюджет, Училищно настоятелство

Стабилизиране кадровия потенциал на гимназията

3.

Усъвършенстване на училищната система за квалификационната дейност на учителите; обвързване на кариерното развитие със системата за диференцирано заплащане и други стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално им усъвършенстване и повишаване на  активността им  в развитието на иновативни училищни практики.

2016 до 2018 г.

Синдикално ръководство, Обществен съвет, Директорът, педагогически съвет

Делегиран бюджет на гимназията училищно настоятелство

Повишаване на авторитета на учителката професия

3.4. Разработване и приемане на вътрешно училищна система за качество, мотивираща и стимулираща учителите по посока  трайно постигнати резултати в обучението и социализацията на учениците.

3.5.Системна и целенасочена квалификация на учителите, съобразена потребностите на гимназията и с новите изисквания за високо качество и практическа насоченост на образованието.

 

1.

Приемане на Мерки и изграждане на екип  за управление на качеството на образованието като помощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в гимназията. Изготвяне на процедура и критерии за самооценка.

2016/2017    учебна година

Обществен съвет Педагогически съвет Директорът, УН

Делегиран бюджет на гимназията

Качествено обучение

2.

Създаване и прилагане на училищни  практики за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с цел постигането на възможно най- добри резултати в процеса на обучение на учениците.

Организиране и създаване 2016/2017г. и прилагане от 2018/ 2019 учебна година

Методически обединения, сътрудничество с висши училища,  Обществен съвет,           УН,  НПО, Директорът

Делегиран бюджет, проекти

Високи резултати на НВО, ДЗИ, олимпиади, изследвания, инспектиране, приложение в практиката

3.6.Участие на учителите в разработването и реализирането на проекти, свързани със задължителните и извънкласни дейности. Популяризиране и стимулиране на добрите училищни практики.

 

1.

Участие в проекти по национални и европейски програми.

2016/2020г.

Учителите,

Директорът, УН

Проектно финансиране

Възможност за участие в извънкласни дейности на учениците

2.

4. Подобряване на взаимодействието между училището, родителите, институциите, неправителствените организации по отношение на отговорностите, очакванията и крайните резултати от образователния процес.

4.1. Трансформиране ролята на родителите от пасивни потребители на образователни услуги в активни субекти в училищната дейност.

4.2. Създаване на условия за пълноценна и ефективна работа с училищното настоятелство, неправителствените организации и институциите и привличането им като партньори и коректив.

 

 

1.

Изграждане на единна вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на гимназията;

- Интернет страница на гимназията;

- Електронен дневник;

- Електронни портфолия на учители;

Електронен вестник и др.

 

 

 

2016 – 2017 г..

Работен екип от педагогически специалисти,  директорът, педагогически съвет, обкествен съвет

Делегиран бюджет, проектно финансиране, дарения

Единни изисквания, информираност, прозрачност, доктъпност

2.

Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическия екип за усвояване на ключовите компетентности, с родителските съвети, обществения съвет, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление

Изграждане на Обществен съвет – до 20.12.2016г.

Механизъм за взаимодействие и партньорство – до 30.03.2017 г.

Обществен съвет,

ПС, Директорът, УН

Бюджет, проекти, УН

Възможности за по-пълно развитие интересите н аучениците

4.3.Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление.

4.4.Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

 

1.

Осигуряване на учители по чужди езици извън традиционно застъпените в гимназията.

2016/2017г.

Обществен съвет, Директорът, Училищното настоятелство

Делегиран бюджет на гимназията

Обезпечаване на приема

2.

Разработване и приемане на вътрешноучилищна система за морално и материално стимулиране на учениците и учителите.

2016/2017г,

Директорът, ПС, Синдикално ръководство

УН, бюджет

Повишаване на мотивацията на учителите и учениците

3.

Приемане на мерки за повишаване квалификацията на учителите в съответствие потребностите на гимназията

2016 - 2018г.

Директорът, План за квалификационна дейност

Средства за квалификация

Подобряване качеството на обучение

4.

Предоставяне на възможности на преподавателите да участват в извънучилищните дейности и за реализиране на проекти.

2016 - 2020г.

Обществен съвет, ПС, Директорът

Проекти, УН

Възможности за реализация

5.

Вътрешно – училищна система за квалификация и преквалификация

Актуализиране ежегодно

Директорът, ПС

Бюджет, преподаватели

По-висока квалификация

5. Обогатяване и модернизиране на материално –техническата база на училището с оглед създаване на съвременни условия за обучение, отговарящи на изискванията за качествено образование.

5.1. Осъвременявяне и дооборудване на материално-техническата база за осигуряване на необходимите условия за качествена езикова, компютърна и общообразователна подготовка.

5.2. Подобряване и обогатяване на базата за спорт и извънкласни дейности, озеленяване и благоустрояване на училищния двор.

 

1.

Завършване на пожароизвестителната система на гимназията

ІІ етап 2017 г.

ІІІ етап – 2018 г.

Обществен съвет, директорът

Делегиран бюджет, преходен остатък или средствата за подобряване на базата

Създаване на безопасни условия

2.

Изграждане на зрителна зала с капацитет до 150 човека

2018/2019 учебна година

Община Ямбол, обществен съвет, директорът

Общински бюджет, делегиран бюджет

Създаване на по-добри условия за работа

3.

Подмяна на настилката на откритата спортна площадка.

2017/2018 г.

Община Ямбол, обществен съвет, директорът

Общински бюджет, проекти

По-добри условия за спорт и безопасност

5.3..Ефективно управление и използване на материалните и финансови ресурси за осигуряване на оптимални условия за постигане на конкурентноспособен образователен продукт.

5.4. Създаване на реални възможности за максимално ефективно и икономически изгодно използване на сградния фонд чрез постигане на оптимално съотношение между броя на учениците и паралелките и капацитета на материалната база.

5.5. Осигуряване на допълнителни финансови ресурси за обновяване и модернизиране на материално-техническата база чрез използване  възможностите на Европейските програми и фондове, както и публично-частните партньорства.

 

1.

Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО.

Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните приходи.

2017 г.

 

постоянен

Делегиран бюджет на гимназията

Обществен съвет, директорът, педагогически съвет

Граждански контрол

2.

Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и програми, дарения, наеми, спонсорство и др.

2017-2020 г.

Обществен съвет, училищно настоятелство, проекти, директорът

Дарения, спонсорство, проектно финансиране

Възможности за обогатяване на базата

3.

Ефективно използване, подобряване и обогатяване на МТБ на гимназията. Включване на учениците и родителите в естетизирането и поддръжката на МТБ , съобразно целите на образователния процес.

2017 – 2020 г.

Ученически съвет, училищно настоятелство, обществен съвет, директорът

Благотворителни инициативи, дарения, проектно финансиране

По-добри условия за качествено обучение

Стратегията е разработена в съответствие с изискванията на чл.28, ал.1, т.1 от ЗПУО и е обсъдена и приета на Педагогически съвет с Протокол № 01  /  05.10.2016г.              .

Йордан Милков,

Директор на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов”-Ямбол

.


Email Drucken Twitter Facebook google\