Училищен омбудсман

footer-ban

 

 

 

 

Р Е ГЛ А М Е Н Т

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОМБУДСМАН

В ЕГ ”В.КАРАГЬОЗОВ”

 

1.Омбудсманът и зам.омбудсманът се избират от учениците, учителите и персонала в  ГПЧЕ”В.Карагьозов” с мандат от 2 година и могат да бъдат преизбирани на същата длъжност за още един мандат. Омбудсманът и зам.омбудсманът се кандидатират като двойка и като екип агитират ученици и учители.

2.Всяка двойка кандидати за омбудсман и зам.омбудсман трябва да отговаря на следните критерии:

2.1.Да бъде ученик в 9,10,11 клас и да притежава високи морални качества.

2.2.Да има успех над Много добър 4.50 за предходната година.

2.3.Да няма наложени наказания по Правилника на гимназията.

3.Всяка двойка кандидати се регистрира за участие в изборите след като представи минимум 50 подписа от ученици, учители и помощен персонал за номинирането си (всеки има право с подписа си да подкрепи само една номинация). Подаването на заявления за участие и заедно с подписите за номиниране става в стаята на педагогическия съветник.

4.Комисия в състав: ЗДУД, Педагогически съветник и 5 ученици от Ученическия съвет разглежда подадените заявления и допускат до избори кандидатите, които отговарят на изискванията. Имената на одобрените кандидати се изнасят на видно място и се оповестяват публично.

5.Одобрените кандидати провеждат предизборна кампания до две седмици.

6.Изборите се провеждат не по-малко от 15 дни след номинацията от 08.45 часа до 12.00 часа във фоайето на втория етаж в присъствието на комисията. Гласуването е тайно. Преброяването на бюлетините се осъществява в присъствието на всички членове от комисията в кабинета на педагогическия съветник. За резултатите се изготвя протокол с подписи на всички членове на комисията. Спечелилата двойка се обявява до 12.30 часа в деня на изборите.

7.За избрани се обявяват кандидатите, които са спечелили над 50% от действителните бюлетини. Ако няма избрани кандидати, се провежда нов избор една седмица след това от 8.45 до 12.00 часа с първите две двойки с най-много гласове. За избрана се смята двойката, събрала по-голям брой действителни гласове.

8. При номиниране на една двойка, изборът се осъществява от членовете на Ученическия съвет.

Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 8/26.03.2012 г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ ОМБУДСМАН

В ЕГ “ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ“

ГР. ЯМБОЛ

2007 г.

Раздел I.
Общи положения

 

Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на училищния омбудсман, реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, за извършване на проверка по инициатива на омбудсмана, за посредничество и за отправяне на предложения и препоръки.
Чл. 2. Въпросите относно дейността на омбудсмана, които не са уредени в настоящия правилник, се регулират с вътрешни актове на омбудсмана: инструкции, наредби, заповеди, решения, методически указания и други.
Чл. 3. Омбудсманът се подпомага от заместник-омбудсман, на когото той възлага изпълнението на някои от правомощията си или извършването на отделни действия.
Чл. 4. Официалният език в работата на омбудсмана е българският.
Чл. 5. (1) Омбудсманът сътрудничи със сродни институции в други държави и техните асоциации, както и с международни организации.
(2) Омбудсманът взаимодейства с местните обществени посредници (местни омбудсмани) и други сродни институции в България и им оказва методическа помощ.
Чл. 6. (1) Дейността на омбудсмана е публична.
(2) Омбудсманът информира обществеността за своята работа чрез съобщения за пресата, изявления в медиите, пресконференции, участия в предавания на електронните медии и други.
(3) Омбудсманът е длъжен да не разгласява обстоятелствата, съставляващи държавна, служебна или търговска тайна, както и лични тайни, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му.
Чл. 7. (1) Книжата на омбудсмана подлежат на проверка от Ръководството на гимназията, при поискване от тяхна страна.

 

Раздел II.
Основни принципи в дейността на омбудсмана. Правомощия.

 

Чл. 8. В своята дейност омбудсманът се ръководи от следните основни принципи:
1. безпристрастност и независимост;
2. утвърждаване на правовата държава и справедливостта;
3. преценка по вътрешно убеждение спазени ли са изискванията за добро управление.

Чл. 9. (1) Омбудсманът:
1. разглежда жалби и сигнали, свързани с конфликтни ситуации в Гимназията;
2. прави проверки по постъпили жалби и сигнали;
3. предприема действия по своя инициатива, когато констатира, че неговата намеса е необходима с оглед зачитането на правата и свободите;
4. прави предложения и препоръки до Ръководството на гимназията и Ученическия съвет за зачитане на правата и свободите, за отстраняване на последиците от накърняването на определени права и свободи, както и за отстраняване на причините, довели до това;
5. посредничи между лицата по т. 1 и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;
6. изисква информация от лицата по т. 1 във връзка с разглежданите случаи;
7. проверява, включително на място, дейността на лицата по т. 1 и присъства при обсъждане и вземане на решения;
8. публично изразява мнение по зачитането на правата и свободите и може да поиска да бъде изслушан от Училищното настоятелство;
9. подготвя и внася годишен доклад в Училищното настоятелство и Ръководството;
10. извършва и други действия във връзка със зачитането на правата и свободите.

 

Раздел IV.
Приемане и разглеждане на жалби и сигнали

 

Чл. 10.(1) Жалбите и сигналите, които се подават до омбудсмана, могат да бъдат писмени или устни. Приемането им се извършва в приемната на омбудсмана.
(2) Формата на жалбите и сигналите е свободна, но те задължително трябва да съдържат:
1. данни за подателя, включително за връзка с него;
2. описание на нарушението;
3. данни за нарушителя;
4. времето, по което е извършено нарушението;
5. информация за причинените вреди, ако се търси обезщетение за тях.

Чл. 11.(1) Когато подателят на жалба или сигнал иска неговата самоличност да бъде запазена в тайна, в регистъра не се посочват данни за самоличността му.

(2) Ако жалбата или сигналът е извън правомощията на омбудсмана, той не го приема за разглеждане, информира подателя за своето решение и може да го посъветва да се обърне към друг орган.

(3) В отделни случаи със съгласието на подателя омбудсманът може да изпрати жалбата или сигнала на друг компетентен орган.

Раздел V.
Посредничество

 

Чл. 12. По всяко време при разглеждане на жалба или сигнал омбудсманът може да предложи посредничеството си за доброволно уреждане на случая между засегнатото лице и органа или лицето по чл. 9, ал. 1, т. 1.

Чл. 13. По своя преценка омбудсманът осъществява посредничеството лично или като възлага извършването на отделни или всички действия на заместник-омбудсмана.

Чл. 14.(1) В случаите по чл. 12 омбудсманът отправя предложение за посредничество до подателя и органа или лицето, срещу което е подадена жалбата или сигналът.
(2) В случай, че и двете страни приемат посредничеството, омбудсманът оказва всестранна помощ за преодоляване на конфликта (осъществяване на контакт, подпомагане в хода на евентуални преговори и други). За целта той може да проведе без ограничение поредици от общи срещи с двете страни, а така също и индивидуални срещи с всяка от тях поотделно.
(3) В хода на срещите на всеки етап омбудсманът изслушва становищата на страните и ги подпомага в процеса на преодоляване на различията с всички възможни средства, включително като им предлага формула на разрешаване на спора.
(4) Омбудсманът може да разкрива на другата страна по спора информация, която е получил по време на индивидуална среща, само при наличие на изрично съгласие на страната, от която е получил информацията.

 

Раздел VI.
Действия по инициатива на омбудсмана

 

Чл. 15. (1) Омбудсманът може да предприеме действия по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите.
(2) Когато омбудсманът възлага извършването на проверката на заместник-омбудсмана, той определя срока за приключване на проверката.

Раздел VII.
Препоръки и предложения

 

Чл. 16. В становището, с което приключва извършената проверка, когато намери за уместно, омбудсманът прави препоръки и предложения:  
1. за възстановяване на нарушени права и свободи;
2. за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите;
3. за отстраняване на проявите на лошо администриране и за подобряване на работата на училищната администрацията.

Чл. 17. (1) В нужния срок от получаване на становището с препоръките и предложенията органът или лицето, до което то е изпратено, е длъжно да ги разгледа и да уведоми омбудсмана за предприетите мерки.
(2) Ако не бъдат предприети мерки, омбудсманът може да представи случая пред Училищното настоятелство.

Чл. 18. (1) Ако в резултат от извършена проверка омбудсманът установи, че определена разпоредба в Училищния правилник е причина или създава предпоставки за нарушения на правата и свободите, той може да отправи предложения и препоръки за  промени в правилника.
(2) Предложенията и препоръките за промените се изпращат до председателя на Училищното настоятелство и до Директора.

Раздел VIII.
Годишен доклад. Доклади по отделни случаи

 

Чл. 34. (1) Омбудсманът представя годишен доклад за своята дейност пред УН в края на учебната година.

Раздел IX.

Избор и мандат на училищния Омбудсман

 

Чл.35. (1) Учащите в Гимназията предлагат публично своите номинации за омбудсман.

(2) Всички ученици дават своя вот тайно за избор на Омбудсман.

(3) Избраният омбудсман номинира свой заместник по свое усмотрение.

(4) Мандатът на Омбудсмана и неговият заместник е за срок от 2 учебни години.


Email Drucken Twitter Facebook google\